אבני זכרון לבני ישראל

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

 

 

 הנה אבני חשן ואפוד היו בבגדי הכהן הגדול אבני זכרון כולם, אך ענינים שונים הם.

 אבני האפוד כתיב בהם "ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זכרון לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרון" (כ"ח י"ב), ובאבני החשן כתיב "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו... לזכרון לפני ה' תמיד (כ"ח כ"ט).

 כבר ביארנו פעמים רבות דחובה כפולה ומכופלת הוטלה על אהרן ובניו הכהנים, שושבינא דמלכא ושושבינא דמטרוניתא, עליהם להעתיר תפלה ולכפר על בני ישראל שהרי שלוחא דידן הם, וכמו שמצינו במכות (י"א ע"א) דרוצח בשוגג יוצא מעיר המקלט במות הכהן הגדול, כי הכה"ג נושא באחריות על עצם ישיבת הרוצח בעיר המקלט משום שהיה לו להתפלל שלא יהרג נפש מישראל, ואף אם הרגו לפני שנתמנה היה לו להתפלל שיגמר דינו לזכות, ועליהם גם להוכיח את העם ולהחזירם בתשובה כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו שהרי שלוחי דרחמנא נינהו. וכמו שמצינו ביומא (י"ח ע"א) "באחיו הכהנים, אם איכא איניש דאית ביה מילתא מידע ידע ליה ומהדר ליה בתשובה"

 אבני האפוד מונחים על כתפי הכהן מלמעלה, והם זכרון לבני ישראל, לרמוז לבני ישראל לשעבד לבם אל אביהם שבשמים, ואבני חשן מונחים על לבו של אהרן, והם לזכרון לפני ה', אבנים אלה היו על לב אהרן להעלות זכרון לבני ישראל לפני ה' תמיד, ולעורר עליהם רחמי שמים.

 ובסגנון אחר, אבני האפוד היו על כתפי אהרון במקום שרואים אותו מלמעלה כביכול, להעלות זכרון בני ישראל לפני הקב"ה היושב במרומים, ולעורר עליהם רחמי שמים. אבל אבני החושן היו על לב אהרון במקום הנראה מלפנים, זכרון לבני ישראל שיעלו על לבם לשוב בתשובה לפני ה'.