אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (ו' ד').

 כמה גדולה מצוה זו דקריאת שמע וכמה גדול שכרה, אמרו חכמים (ברכות ו' ע"א) שע"י מצות קר"ש אומר הקב"ה לישראל "אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד' ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר 'מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' וכשם שבתפילין דידן שבחו של הקב"ה וייחודו כך אמרו שם תפילין דקוב"ה מאי כתיב בהן "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".

 ונראה בעומק הענין דרק כאשר אנו מייחדים את שמו יתברך מתייחדים גם אנו ונעשים חטיבה אחת בעולם, דכל ייחודנו בעולם אינו אלא בהיותנו עם סגולה לייחד את שמו הגדול.

 וסגולה נפלאה יש במצוה זו שהיא מגינה על ישראל לא רק מן המזיקין אלא מכל צרה וצוקה, מכל צר ואויב, פוק חזי מה שאמרו חז"ל (תנחומא קדושים ו') "אמר רבי מני לא תהא קריאת שמע קלה בעיניך מפני שיש בה רמ"ח תיבות כנגד רמ"ח מצות עשה שבתורה וכמנין אברים שבאדם, אמר הקב"ה שאם שמרת את שלי לקרות קריאת שמע כתקונה אני אשמור את שלך, לכך דוד מקלס (תהלים י"ז ח') שמרני כאישון בת עין, אמר ליה הקב"ה לישראל שמרו מצוותי וחיה, וכך אמר הקב"ה לישראל שמרו מצוותי קריאת שמע שחרית וערבית, ואני משמר אתכם שנאמר (תהלים קכ"א ז') ה' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך.

 וכשהיו ישראל יוצאין למלחמה על אויביהם מצוה זו הגינה על ישראל שינצלו מידם, כדאיתא בסוטה (מ"ב ע"א) על הפסוק ואמר להם שמע ישראל, דאמר להם הקב"ה לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידם, הא למדת הזכות הגדולה שיש לישראל במצות קריאת שמע שחרית וערבית.