את השירה הזאת

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

 

 

הנה כבר תמה האור החיים (במדבר כ"א י"ז), מה טעם לא שוררו ישראל על תכלית יעודם הנצחי על תורתו אשר נתן להם וחוקיו אשר הודיעם, הן תורתנו חזות הכל היא תכלית הבריאה ונצחיות קיומה. בודאי השלמה של כנסת ישראל בה תלויה ומדוע לא שוררו ישראל שירה אחר מתן תורה?

אלא תורתינו עצמה שירה היא "כתבו לכם את השירה הזאת" ואין אומרים שירה על שירה... (וכמו שאמרו שאין מברכים ברכת המצוות על מצוות עשה של ברכת המזון, שאין מברכים ברכה על ברכה).

תורתינו הקדושה שירת חייו של היהודי היא. עוסקי תורה השוגים באהבתה - שירת חייהם היא שירת התורה.

ונראה בזה לבאר ולפרש סוגיה סתומה. הנה במגילה דף ג', איתא דשר צבא ד' אמר ליהושע בן נון "אמש בטלתם תמיד של בין הערבים והיום בטלתם מן התורה" ויהושע שאל אותו "על איזה מהם באת". פירשו שם בתוס' שזו היתה שאלתו של יהושע "הלנו אתה" דהיינו תורה דכתיב בה "תורה ציוה לנו משה" והמלאך השיבו "על עתה באתי" דהיינו על תורה דכתיב בה "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת".

ויש לתמוה מדוע יהושע רמז לפסוק "תורה צוה לנו" המתייחס לת"ת, והמלאך רומז לפסוק "כתבו לכם את השירה הזאת" המתייחסת למצוות כתיבת ספר תורה, ולא לתלמודה?

אלא דבאמת פטורים היו מתלמוד תורה בשעת מלחמת מצוה דכל מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים דוחה ת"ת כמבואר במו"ק ט' ב' וק"ו למלחמת מצוה ואף בלילה שאינו זמן מלחמה - עליהם לנוח ולהחליף כח להמשך הקרב. ועוד דהרי העוסק במצוה פטור מן המצוה וכך מבואר להדיא בסוטה דף מ"ב ע"ב דהעוסק במלחמת מצוה פטור מן המצוה, ומדוע נתבע יהושע על ביטול תורה.

אלא שמלאך ד' תובע הלא התורה שירה היא ולא רק מצוה וכבר כתב האור החיים הקדוש ששירת הבאר רמז היא לתורה שנמשלה לבאר, ומהות השירה שהיא בוקעת מן הלב בעצמה ומתפרצת במלוא עוזה. ועוד שהרי כתב הרמב"ם הלכות ת"ת ג' י"ג "אין רנה של תורה אלא בלילה שנאמר קומי רוני בלילה, ובלילה שירה עימי, ואיך בטלתם מן התורה בלילה, שירת התורה מה תהא עליה?

ואולי משום כך נקט יהושע פסוק של מצות תלמוד תורה בטענו הלא פטורים אנו ולמה נגרע, והמלאך משיבו בפסוק של שירת התורה "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" אמנם פטורים אתם - אבל שירת התורה איך נדמה?

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת".