דיני מלחמה בשבת (תשס"ו)

מרן הגאב"ד שליט"א

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה (ל"א כ"א).

"ת"ר אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת במה דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי רבי רשב"ג אומר אינו צריך ומצור לצידון אפילו בע"ש מותר".

"ת"ר אין צרין על עיירות של נכרים פחות מג' ימים קודם לשבת ואם התחילו אין מפסיקין וכן היה שמאי אומר עד רדתה אפילו בשבת" (שבת י"ט ע"א).

 

הנה ג' דרכים נאמרו בראשונים בסוגיא זו, ונבאר.

א: שיטת הרי"ף והרמב"ם, דמשום עונג שבת נגעו בענין זה, וטעם אחד לשתי הלכות אלה, דדרך המפליגים בים הגדול שהימים הראשונים יפלו למשכב ולצער, וכמו"כ דרך אנשי המלחמה לצאת מבוהלים ודחופים בתחלת ימי המצור ומלחמה, ומשום הכי אמרו שאין מפליגין בספינה ואין צרין על עיירות של נכרים פחות מג' ימים לפני השבת כדי שתתיישב דעתם והרגשתם לפני השבת, וז"ל הרמב"ם בפ"ל הי"ג מהלכות שבת "אין צרין על עיירות של עובדי כוכבים ומזלות פחות משלשה ימים קודם השבת כדי שתתישב דעת אנשי המלחמה עליהן ולא יהיו מבוהלים וטרודים בשבת. אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם השבת כדי שתתישב דעתו עליו קודם השבת ולא יצטער יותר מדאי".

ב: שיטת בעל המאור שגם הוא נקט דשתי הלכות אלה ענין אחד הם, ומשום קדושת השבת נגעו בהן, דאסור לאדם להראות כמתנה לחלל את השבת, ואף שיצטרכו לחלל את השבת משום פקוח נפש ובהיתר יעשו כן, אם יפליג בספינה או יטילו מצור על העיר פחות מג' ימים לפני השבת, נראה כמתנה לכתחלה לחלל את השבת וחכמים אסרו לעשות כן, וז"ל המאור "ולי נראה טעם אחר בין בזו ובין בזו בין במה שאמרו אין צרין על עיירות של נכרים דכולהו מקום סכנה הוא וכל שלשה ימים קודם לשבת קמי שבתא מקרא ונראה כמתנה לדחות את השבת מפני שאין דבר שעומד בפני פקוח נפש והוא הדין להפריש במדברות וכל מקום סכנה שאדם עתיד לחלל בו את השבת".

ג: המאירי פירש את ההלכה דאין מפליגין כשיטת הרי"ף והרמב"ם, ואת הא דאין צרין על עיירות של נכרים כשיטת הרז"ה, ונראה דס"ל דשאני הא דאין מפליגין דאין ודאות שיצטרך לחלל את השבת, ועוד דאפשר שיעשו כן ע"י נכרים, ומשום כך לא מסתבר שאסרו משום חילול שבת, מהטלת מצור על העיר שודאי יצטרכו לחלל שבת, ובזה ס"ל כשיטת הרז"ה.

ובשיטת הרי"ף והרמב"ם נראה לכאורה דלא ס"ל כלל דיש איסור בנראה כמתנה לחלל את השבת, אך אפשר דבעצם מודים הם דיש להמנע מליצור מצב שבו יצטרכו לחלל את השבת משום פקו"נ, (וכדברי הרז"ה בתינוק דאשתפוך חמימיה ואכמ"ל) אלא דשאני הפלגה בספינה שאין זה ודאי שיצטרכו לחלל שבת, ושאני מצור ומלחמה שהם צורך העם והכרחו ואכמ"ל.


ב

 

והנה צ"ב בדברי שמאי הזקן שלמד מקרא "עד רדתה אפילו בשבת", דממ"נ אם מיירי בפקו"נ למ"ל קרא והלא פקו"נ דוחה שבת בכל מקום, ואם אין פקו"נ למה מותר לחלל את השבת, ולכאורה היה נראה לומר דבאמת מסברא ידענו דמלחמה דוחה שבת משום פקו"נ ולא הביאו מן הפסוק אלא רמז וסמך בעלמא. אך בדברי הרמב"ם מבואר דהוי הלממ"ס, דהנה בשתי מקומות כתב הרמב"ם הלכה זו.

בפרק ב' הלכה כ"ה מהלכות שבת כתב "צרין על עיירות העובדי כוכבים ומזלות שלשה ימים קודם לשבת ועושין עמהם מלחמה בכל יום ויום ואפילו בשבת עד שכובשין אותה ואע"פ שהיא מלחמת הרשות מפי השמועה למדו עד רדתה ואפילו בשבת ואין צריך לומר במלחמת מצוה ולא כבש יהושע את יריחו אלא בשבת".

ובפרק ו' הלכה י"א ממלכים כתב "צרין על עיירות של עכו"ם שלשה ימים קודם השבת ועושין עמהם מלחמה בכל יום ויום ואפילו בשבת שנאמר עד רדתה אפילו בשבת בין מלחמת מצוה בין מלחמת רשות".

הרי לן מדבריו דדרשה גמורה היא או דהוי הלכה לממ"ס ושוב צ"ב במה מיירי ומאי קמ"ל.

ונראה דדברי הרמב"ם בהלכות אלה מושתתים על דברי הירושלמי בשבת (י"ג ע"א) "אין מקיפין על עיר של עכו"ם פחות מג' ימים קודם לשבת הדא תימר במלחמת הרשות אבל במלחמת חובה אפילו בשבת שכן מצינו שלא נכבשה יריחו אלא בשבת דכתיב כה תעשה ששת ימים וכתיב וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים וכתיב עד רדתה אפילו בשבת"

הרי לן בדברי הירושלמי שלמדו מיהושע ב"נ שכבש את יריחו בשבת וכדברי הרמב"ם וגם בירושלמי הביאו דרשה זו ד"עד רדתה", אך במה שחילקו בירושלמי בין מלחמת הרשות למלחמת מצוה פסק הרמב"ם כדברי הבבלי שלא חילקו בכך, ודו"ק בזה.

ובגוף הלכה זו דאם התחילו אין מפסיקין ומה שדרשו עד רדתה שמותר לעשות מלחמה בשבת דקדקתי שנחלקו שני אבות העולם הריב"ש והרדב"ז.

דהנה כתב הרמב"ם בפ"ח ממלכים ה"א "חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו"ם ויכבשום וישבו מהן מותר להם לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו אם ירעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים וכן שותה יין נסך מפי השמועה למדו ובתי מלאים כל טוב ערפי חזירין וכיוצא בהן". ותמה שם הרדב"ז דאם רעבים הם ואין להם מה שיאכלו הרי הוי פקו"נ ומה הרבותא שהותר להם לאכול מאכ"א וכתב ליישב "ונ"ל ליישב דברי רבינו דלעולם במלחמת שאר העמים איירי ולא איירי שהם מסוכנים אצל הרעב אלא שאינם צריכים לטרוח לבקש מאכל היתר כיון שנכנסו לגבול העמים אם ילכו לבקש מאכל היתר יקומו עליהם העמים ודמיא להא דאמרינן צרין על עיירות של העמים ואפילו בשבת אבל קודם שיכנסו לגבול הרי הם ככל אדם".

ונראה ביאור דבריו דבתורת המלחמה נתחדשה הלכה דחוששין לכל חשש פקו"נ אף הרחוק ביותר, ואף שבדרך הטבע אין כאן סכנה מיידית דאין הם בסכנת רעב מ"מ התירה להם תורה מאכ"א משום החשש שאם יטרחו לחפש אוכל יקומו עליהם אויבים, ובדרך זו פירש הרדב"ז אף הא דמותר לעשות מלחמה בשבת אם התחילו, ואף אם נראה לפי תורת המלחמה ודרך הטבע דיש בידנו לגבור על האויב אף אם יפסיקו את המלחמה בשבת, מ"מ התורה התירה להלחם בשבת אם התחילו מחשש רחוק שהאויב יחליף כח ויקום עלינו להרגנו.

אך בשו"ת הריב"ש סימן ק"א כתב "וההיא דאין צרין.. אבל יש בה היתר אחד מיוחד שאם התחילו אין מפסיקין ומחללין את השבת לכל צרכי המצור, ואפילו שלא מפני הסכנה כמו שבא הקבלה 'עד רדתה ואפילו בשבת'", הרי לן לשיטתו דההיתר לחלל את השבת שלא מפני הסכנה היא אלא הלממ"ס שמחללין את השבת לכל צרכי המצור.

וכך כתב השפת אמת בשבת שם מדעתא דנפשיה "ונראה דודאי לא מיירי בדאיכא סכנה דא"כ למה לי קרא וע"כ צ"ל דמיירי היכי שידנו תקיפה אלא שע"י ההפסק בשבת יתבטל הכיבוש ואתי קרא לומר דכיבוש דוחה שבת"

(והנה במנחת אשר למסכת שבת סימן פ"ז וכן במנח"א לשמות סימן ל"ג דנתי בדברי המגיד משנה בפ"ב משבת דחולה שיב"ס עושין לו כל צרכיו אפילו דברים שאין במניעתן סכנה, והבאתי שם שרבים מן האחרונים הבינו דהותרה שבת אצל חשיב"ס וכמו שמצינו במק"א "כיון שהותרה הותרה", וכתבתי את הנלענ"ד, דאין כונת הדברים דהותרה שבת אף שאין בו סכנה אלא דבכל צרכי החולה חיישינן לסכנה, דלעולם יש לחשוש לגבי חשיב"ס בכל צער ועגמ"נ דעלול להטות אותו לסכנה, דיתובי דעתא מתירה חילול שבת, עי"ש מה שהארכתי בזה.

ונמצא דכעין שני דרכי הבנה שיש בדברי המ"מ לגבי חולה שיש בו סכנה, אם מותר לחלל עליו את השבת, אף במה שאין בו מן הסכנה, או דכל דבר בכלל הסכנה הוא, נחלקו הריב"ש והרדב"ז בתורת המלחמה בביאור מה שאמרו "עד רדתה ואפילו בשבת" האם הותרה השבת אף במה שאין בו סכנה או שמא כל צרכי המלחמה בכלל פקו"נ הם, ודו"ק).

אמנם נתקשיתי בדברי הירושלמי במסכת מועד קטן (ט' ע"א) "ריב"ל שאל לרשב"ל מהו ליקח בתים מן העכו"ם א"ל אימת ר' שאל בשבת ותני בשבת מותר כיצד הוא עושה מראה לו כיסין של דינרין והעכו"ם חותם ומעלה לארכיים, שכן מצאנו שלא נכבשה יריחו אלא בשבת דכתיב כה תעשה ששת ימים וכתיב וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים וכתיב עד רדתה אפילו בשבת" הרי שכאן פירשו את כיבוש יריחו בשבת משום מצוות יישוב ארץ ישראל ולמדו ממנו דהתירו אמירה לנכרי כדי לקנות בית מן הנכרים בארץ ישראל, אך בדברי הירושלמי בשבת מבואר דהוכיחו מכיבוש יריחו דבמלחמת מצוה מותר לפתוח אף בשבת ואין לומר דהיינו משום יישוב הארץ דהלא כתב הרמב"ם בפ"ה ה"א ממלכים דאף הצלת ישראל מיד אויב מלחמת מצוה היא, ואף שאין לזה ענין לישוב ארץ ישראל.

אך ביותר תמוה מה שהביאו שם במועד קטן מקרא דעד רדתה אפילו בשבת לגבי קנין בית מעכו"ם בארץ ישראל והלא פסוק זה במלחמת הרשות מדבר דע"כ דלא מיירי בכיבוש ארץ ישראל. ומשום גודל התימה לכאורה צ"ל דאגב גררא דנקטו הא דיריחו נקטו נמי הא דעד רדתה אף שאינו ענין לכאן, וכיוצא בדבר מצינו הרבה בדברי הירושלמי.

והנה מבו' בירו' דלמדו מכיבוש יריחו בשבת דבמלחמת מצוה פותחין אפילו בשבת, וברמב"ם מבואר דלמדו מזה דאם התחילו אינם מפסיקים, אמנם בספר אמונות ודעות לרס"ג פרק ו' כתב דאין לתמוה מכיבוש יריחו איך הותר להם חיללול שבת דלא היה שם אלא תקיעת שופר והקפת העיר שאין בהם מלאכה דאוריייתא ע"ש. ולא הבנתי הלה החרימו את כל יושבי העיר ושרפוה באש כמבואר בספר יהושוע פרק ו', ולכאו' נקט הרס"ג דיום השביעי לכיבוש יריחו לא חל בשבת אלא אחד מששת ימי ההקפה, אך בירושלמי מבו' שיום השביעי שבו נפלו החומות ונכבשה העיר הוא שהיה בשבת, וכ"ה במד"ר פרשת נשא, בתנחומא שם, ובמד"ר פרשת מסעי כ"ג ע"ש.

והנה במדרש מסעי שם איתא "בשבת נכבשה חומת העיר דבר עשה יהושע מדעתו והסכים הקב"ה על ידו אמר יהושע השבת קודש... וכל מה שכבשנו יהא קודש" יבא קודש וידחה את הקודש, ולפי זה אין ללמוד מכאן הלכה לדורות ואין זה אלא חידוש במלחמת יהושע שבו הקדישו לה' את שלל המלחמה.

ועי' עוד ברד"ק (יהושע ו' י') "כך קיבלו חז"ל כי ביום ז' שנלכדה יריחו יום שבת היה ואע"פ שהרגו ושרפו בשבת מי שציוה על השבת ציוה לחלל את השבת בכבישת יריחו וכן בשאר עיירות שהיו ישראל צרים עליהם, ואמרו בקבלה עד רדתה ואפי' בשבת וכמו שציוה ג"כ להעלות עולות בשבת" ומשמע מדבריו ששבת הותרה במלחמת יהושע כמו קרבנות ציבור שדוחין שהותרו בשבת, ודו"ק בכל זה כי קצרתי.