הביאו לפני ספר יוחסין

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

"בשעה שקבל ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן מה ראו להתקרב יותר מן האומות, סתם פיהם הקב"ה אמר להן הביאו לפני ספר יוחסין שלכם שנאמר הבו לה' משפחות עמים כשבני מביאין" (ילקוט שמעוני רמז תרפ"ד).

 למדנו מדברי המדרש דסדר היוחסין יסוד הוא בקבלת התורה וכמו שאמרו עוד שם "שלא זכו ליטול את התורה אלא בשביל היוחסין שלהן", וצ"ב דא"כ למה לא נאמרו הדברים, בשבח הייחוס, לפני קבלת התורה אלא לאחריו.

 ונראה בזה בהקדם דברי הנצי"ב בפתיחה לחומש במדבר שביאר בעומק למה נקרא ספר זה חומש הפקודים "משום דעיקר ספר זה הוא המחליף ומשנה הליכות עם ה' בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל מן הדרך שהלכו במדבר, שבמדבר היו מתנהגים במדת תפארת שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע, ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע בסתרי השגחת מלכות שמים" והאריך לפי דרכו בביאור שני הפקודים שבספר זה שבפרשת במדבר וזה שבפרשת פנחס עי"ש.

 וזה המבחן הגדול של עם ה' לקדש את שמו הגדול בהנהגת הטבע ובהסתר פנים, ונראה דזה כונת הגמ' בביצה (כ"ה ע"ב) "מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזים" וברש"י שם כתב "וניתנה להם תורה שיעסקו בה והיא מתשת כחם ומכנעת לבם", ולכאורה פלא דלפי דברי רש"י לא משום מעלתם של ישראל ניתן להם כלי חמדה אלא משום פחיתותן, ולכאורה אין זה מתיישב על הלב.

 ולול"ד היה נראה לומר, דרק ישראל בעזות דקדושה שלהם בידם לקדש שם שמים לאורך הגלות, בהסתר פנים הגדול שאופפת את הבריאה ותהלוכות עולם ומלואו, ומשו"כ בתחילת ימי עולם, בימי אדם ונח, האבות הקדושים, ימים של אתגליא, כאשר הקב"ה ניבא את אנשי הסגולה וכבודו ית' היה נראה בעליל עדיין לא ניתנה תורה לישראל והשכינה היתה שורה על אנשי סגולה כולם, וכך ביציאת מצרים כאשר היו כל בני ישראל צבאות ה' מראין באצבע ואומרים זה א-לי ואנוהו, אף לולי ספר היוחסין בידם היה לקדש שם שמים כאשר נגלה כבוד ה', אבל בירידת הדורות ידע בורא עולם שאומות העולם אין בידם לדבוק בא-ל עליון בימי החושך וההסתר ורק בני ישראל בכח אמונתם ובמסורת אבותם, בעזות דקדושה הטבוע בהם מכח אברהם, יצחק, ויעקב, יוכלו לקדש שם שמים ולדבוק בתורה גם כאשר החושך תכסה ארץ, ולפיכך ניתנה להם התורה כלי החמדה "מפני שהם עזים".

 ועזות זו מן האבות נחלו, וזה שאמר הקב"ה לאומות העולם הביאו לפני ספר יוחסין כשם שמביאין בניי, וכיון שספר זה אין בידכם, לא לכם לקבל את התורה אלא לבני אברהם יצחק ויעקב, כי להם נאה, כי להם יאה.