והנה ה’ ניצב עליו

מרן הגאב"ד שליט"א
  • Print

 הן כבר ידענו מה שהשריש לנו רבינו הרמב"ן "מעשה אבות יצירה לבנים" (פירוש הרמב"ן תחילת ספר שמות), ויסוד זה עובר כחוט השני בדבריו בכל ספר בראשית. ובדרכו של הרמב"ן נצעד גם אנו בפרשה זו במה שאירע ליעקב אבינו ובמה שנתגלה לו.

 אחת התופעות המופלאות בדברי ימי עמנו היא הגלות, גולה אחר גולה, גולה וסורה, לא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ואעפ"כ עדיין היא קיימת, חבוקה ודבוקה בך. וחכמי הדורות כולם, אף מבין אומות העולם כבר הביעו פליאה לפשר תופעה זו. אמנם בני א-ל חי מאמינים בני מאמינים יודעים נאמנה, שאין הדברים אלא נס וכח עליון, ראה נא מה שכתב הגאון יעבץ בסידור בית יעקב בסולם בית א-ל "כל האומות הקדומות העצומות אבד זכרם בטל סברם סר צלם, ואנו הדבקים בה' כולנו חיים היום לא נפקד ממנו בכל תוקף אריכות גלותנו אפילו אות וניקוד אחד מהתורה שכתב וכל דברי חכמים קיימים... מה יענה בזה פילוסוף חריף, היד המקרה עשתה כל אלה. חי נפשי כי בהתבונני בנפלאות אלה גדלו אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה השי"ת לאבותינו במצרים ובמדבר ובארץ ישראל".

 וכח זה אף הוא הוטבע בנו ע"י האבות. הן אברהם היה היהודי הראשון, ראש וראשון לאבותנו הקדושים, והוא זה שנצטווה "לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך" ומאז, עם ישראל זרע אברהם, אף הוא נודד מקום למקום, "היהודי הנודד", ולעתים לא ידע לאן פניו מועדות "אל הארץ אשר אראך".

 אמנם אברהם לא ברח אלא גלה, אף אחד לא רדף אותו.

 יעקב אבינו בחיר שבאבות, הוא הראשון הבורח, נס הוא מפני עשו הבא להרגו נפש, ורמז הוא לו שכגורלו, גורל זרעו, מנוסת חרב, גולה אחר גורל מחמת המציק.

 ובברחו מפני עשו, בחלום לילה שמשל הוא לגלות ולהסתר פנים, רואה הוא חזיון פלאים "והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו, והנה ה' נצב עליו" וכבר כתב הרמב"ן לבאר "הראהו בחלום הנבואה כי כל הנעשה בארץ נעשה על ידי המלאכים והכל בגזרת עליון עליהם, כי מלאכי אלקים אשר שלח ה' להתהלך בארץ לא יעשו קטנה או גדולה עד שובם להתייצב על אדון כל הארץ לאמר לפניו התהלכנו בארץ והנה יושבת בשלוה או מלאה חרב ודם, והוא יצוה עליהם לשוב לרדת בארץ ולעשות דברו" רומז לו הקב"ה שגם בעומק הגלות הנוראה, בחשכת לילה אין מלאך עושה דבר, אלא ברצונו ית"ש.

 ועוד בישרו "והראהו כי הוא יתברך נצב על הסולם ומבטיח ליעקב בהבטחה גדולה להודיע שהוא לא יהיה ביד המלאכים אבל יהיה חלק ה' ויהיה עמו תמיד כמו אמר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך".

 אמר ה' ליעקב אל תירא עבדי יעקב בל ירך לבבך ובל תפול רוחך, הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך.

 ועוד פירשו חז"ל בחלומו של יעקב (תנחומא ויצא ב') "'ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו' א"ר שמואל בר נחמן אלו שרי אומות העולם, דא"ר שמואל בר נחמן מלמד שהראהלו הקב"ה לאבינו עקב שרה של בבל עולה שבעין עוקים ויורד, ושל מדי חמשים ושנים, ושל יון מאה ויורד, ושל אדום עולה ולא ידע כמה, באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר שמא לזה אין לו ירידה. א"ל הקב"ה (ירמיה ל') 'ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל', כביכול אפילו אתה רואהו עולה אצלי משם אני מורידו שנאמר (עובדיה א') 'אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך, משם אורידך נאם ה'".

 לא זו בלבד שהראהו שמלאכי אלקים לא יעשו דבר אלא אשר נשלחו לעשות ע"י הקב"ה אלא אף זאת ראה יעקב בחלומו את כל גלויות ישראל לפרטיהן, את בבל ואת מדי ואת פרס את כולם רואה הוא, שרו של כל אחד ואחד עולה ויורד ובתוך כל אלה "והנה ה' נצב עליו... ושמרתיך בכל אשר תלך". יעקב אבינו רואה את עלייתם וירידתם של בבל מדי ויון, אבל את אדום הוא רואה עולה אבל אינו רואה את ירידתו, ותפעם רוח יעקב ובחרדה הוא שואל, וכי אדום לעולם חוסן, וכי לנצח תאכל חרב, עד שאמר לו הקב"ה "אפילו אתה רואהו עולה אצלי, משם אני מורידו".

 ולבי אומר לי עוד, במעשי אבות שהן יצירה לבנים. הלא פעמיים ברח יעקב וגלה מחמת המציק, מפני עשו שבקש להרגו, ולאחר שתקע אהלו בחרן בביתו של לבן הארמי עשרים שנה ועבד לו עבודת פרך י"ד שנה ברחל ולאה ושש שנים בצאנו, שוב חומק הוא באישון לילה ובורח, והפעם לא משום שלבן ביקש להרגו, אלא משום שהחיים בבית של לבן נעשו קשים מנשוא, משום שלבן הרמאי ברשעותו מנצל את טוהר לבו של יעקב איש תם יושב אהלים, להעבידו בחרפה לנצל את כשרונו ומסירותו ולתת לו כלום בתמורה.

 ואף זה רמז לדורות עולם לבני יעקב עם עולם, שעתידים הם לגלות, לפעמים מאימת הריגה, ולפעמים משום גזירות שונות ושלילת זכויותיהם. ובמשך הדורות אכן שליטים רבים ניצלו את חכמתם ובינתם של היהודים לפתח את המסחר והכלכלה, ושללו את כל זכויותיהם להתפרנס בכבוד.

 וגם בדורנו ידענו שני פנים אלה של מברח ומנוס, הנאצים ימ"ש בקשו להשמיד להרוג ולאבד, ואשרי מי שנמלט על נפשו בעוד מועד מפום אריותא, והבולשביקים ברוסיה לא בקשו להרוג ולהשמיד השמדה פיסית, אלא שללו את כל זכויותיהם ברוחניות ובגשמיות, וגם מרשעה זו ניסו רבים להמלט על נפשם.

 גורל העם נרמז לאבות, והן הם אשר נתנו לזרעם כח ותעצומות לעמוד בנסיון בימים ובלילות של הסתר פנים חשך ואפילה.

בגלל אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם.

תגיות: