וה' יסלח לה

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

"דתניא אישה הפרם וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והיתה שותה יין ומטמאה למתים רבי עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי אמר ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה" (קידושין פ"א ע"ב).

 הנה צריך ביאור במאמר זה הלא באמת לא חטא אדם זה ולא אכל אלא בשר טלה ועל מה צריך הוא מחילה סליחה וכפרה.

 ונראה בזה דהנה אמרו חז"ל "רחמנא ליבא בעי" (סנהדרין ק"ו ע"ב), שלימות האדם בעולמו, בדביקותו בו ית"ש, כמדת הדביקות מדת השלימות. אך אי אפשר להשיג דביקות זו אלא ע"י תלמוד תורה, קיום המצוות, ודקדוק הדין. ואף אם בימי בראשית דבקו אבות העולם בהקב"ה אף לפני מתן תורה, וכבר כתבו מקצת הראשונים דהאבות לא קיימו את המצוות המעשיות בפועל אלא עסקו בסודות התורה ופנימיות מצוותיה (עיין מנחת אשר בראשית סימן מ"ב), לאחר שניתנה תורה בסיני ננעלו כל השערים, ונסתמו כל השבילים, ולא נשאר אלא דרך אחת, דרך המלך "זכרו תורת משה עבדי אשר ציויתי בחורב חקים ומשפטים" (סוף מלאכי(.

 ואף על פי כן אין עיקר השלימות אלא בעבודת הנפש וחובת הלבבות המושפעת מן עבודת האברים וכמבואר במקומות רבים בדברי חז"ל, הראשונים, ובספרי היראה והחסידות. ומשום כך הורונו חז"ל דהרוצה לאכול בשר חזיר ואף הוציא מחשבתו הרעה אל הפועלו ואכל, אף שנתברר שלא עלה בידו אלא בשר טלה, צריך מחילה סליחה וכפרה, משום שטימא לבו ונפשו במחשבת החטא ובשרירות לב.

 וכבר אמרתי מאז דבסימן אחד בשו"ע או"ח, סימן ס"א מהלכות ק"ש, מתברר שלימות האדם בעבודת הא-ל. בסעיף א' שנינו "יקרא קריאת שמע בכוונה באימה ביראה ברתת ובזיע" ושם בסעיף ז' - ח' "ידגיש בדל"ת שלא תהא כרי"ש" "לא יחטוף בחי"ת ולא יאריך באל"ף", עבודת הנפש ותבערת הרגש מחד ודקדוק הדין מאידך, כך צריך אדם מישראל לקבל עול מלכות שמים.

 המח והלב הלא המה שני משכני א-ל שבנפש האדם וכנגדם אנו מתפללים "לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי", בתיקון שניהם שלימות האדם.

 דקדוק הדין חובת השכל, סערת הנפש חובת הלב.

מי יתן ויהיה חלקנו עמהם