וישתחו ארצה שבע פעמים

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

"והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו" (בראשית ל"ג ג')

 וצריך ביאור מה ענין השתחויה שבע פעמים ומה רמז יש בה.

 הנה שנינו בקידושין (כ"ט ע"ב) "כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה א"ל אנא עדיפא מינך תוב את דאיזיל אנא שמע אביי דקא הוה אתי הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי דכי הוו עיילי בתרין אפי' ביממא הוו מיתזקי אמר להו לא ליתיב ליה אינש אושפיזא אפשר דמתרחיש ניסא על בת בההוא בי רבנן אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה כל כריעה דכרע נתר חד רישיה".

 ובספר המקנה כתב דברים נפלאים, וז"ל "ועיין עוד במהרש"א ז"ל שכתב דז' רישוותי' הוא כנגד ז' כוחות הטומאה שהביא נחש לעולם ובכל כריעה הכניע כח אחד ע"ש ואפשר לפרש בזה הא דכתיב גבי יעקב וישתחוה ש"פ עד גשתו עד אחיו וישקיהו ועיין ברש"י ז"ל שפירש שבאותו שעה נשקו בכל לבו וחזר למוטב וידוע ששרו של עשו הוא השטן והוא שורש נחש עם הכולל והוא נלחם בתחילה עם יעקב והחזירו למוטב וברכו".

 הרי לן דע"י שבע השתחויות שבר ר' יעקב בר אחא את כוחו של הסט"א שהוא הנחש הקדמוני, וגם יעקב אבינו השתחוה שבע פעמים להקב"ה ובכך שבר את כחו של עשו שהוא שורש הטומאה.

 ולבי אומר לי דזה רמז מה שאמרו חכמים (ב"ק ט"ז ע"א) דכל שאינו כורע במודים נעשה שדרה של נחש לאחר שבע שנים, ובדקדוק אמרו לאחר שבע שנים כנגד שבע ראשים של הנחש הקדמוני וכנגד שבע השתחויות וכיון שאינו כורע ומשתחוה מחזק הוא בכך את הנחש ונעשית שדרתו לנחש מדה כנגד מדה (ואפשר דמשום כך אמרו דבהשתחויה דמודים זוקף כחויא, ודו"ק בכ"ז).

 ההשתחויה לפני ה' שהיא ביטוי להכנעה מוחלטת ולהתבטלות גמורה לפני הדר כבוד מלכותו אין כמותה לבטל את כוחות הטומאה, לשבור מוטות רשע של הסט"א ולעורר רחמי שמים.

 ונראה עוד בדרכנו ביאור מה שאמרו (מידות לה ע"א, מסכת שקלים י"ז ע"א, ובירושלמי כ"ה ע"ב) דתיקנו במקדש י"ג השתחויות כנגד י"ג פרצות שפרצו היונים בבית המקדש, דלא בכדי פרצו היונים הרשעים י"ג פרצות, פרצות אלו היו מכוונים כנגד י"ג עיקרי אמונה. רשעים אלו רצו לעקור את כל בנינו הרוחני של ישראל ואת אמונתם התמימה מן השורש, "כתבו לכם על קרו השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל" גזרו עליהם, ואלו היו י"ג פרצות כנגד י"ג עיקרי אמונה תמימה שבתורת ישראל.

 וכשנצחו החשמונאים תקנו י"ג השתחויות, דההשתחויה יותר מכל דרכי העבודה כולן, מבטאת את הביטול הגמור, האמונה התמימה והשלימה, היא שעמדה לנו לבטל גזירת היונים ולהחזיק באמונת אבותינו שבידנו.

 כמה גדולה מעלת ההשתחויה, בא ראה דברי חז"ל:

 "א"ר יצחק הכל בזכות השתחויה אברהם לא חזר מהר המוריה אלא בזכות השתחויה שנא' ונשתחוה ונשובה אליכם. ישראל לא נגאלו אלא בזכות השתחויה שנא' ויאמן העם וגו' ויקדו וישתחוו. התורה לא נתנה אלא בזכות השתחויה שנא' והשתחויתם מרחוק. חנה לא נפקדה אלא בזכות השתחויה שנא' וישתחו לה'. הגליות אינן מתכנסות אלא בזכות השתחויה שנא' והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו' והשתחוו לה'. בית המקדש לא נבנה אלא בזכות השתחויה שנא' רוממו ה' אלוקינו והשתחוו. אף המתים אינן חיים אלא בזכות השתחויה שנא' בואו נשתחוה ונכרעה". (ב"ר פרשה נ"ו)

"באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עשנו".

תגיות: