חלל עליו שבת אחת (תש"ס)

מרן הגאב"ד שליט"א

בעניני פיקוח נפש
ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת (ל"א ט"ז).
א
במקור ההלכה דפקו"נ דוחה כל התורה כולה
"ר' שמעון בן מנסיא אומר ושמרו בני ישראל את השבת אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, א"ר יהודה אמר שמואל אי הואי התם הוא אמינא דידי עדיפא מדידהו וחי בהם ולא שימות בהם, אמר רבא לכולהו אית להו פירכא בר מדשמואל דלית ליה פירכא וכו' אשכחן ודאי ספק מנא לן ודשמואל ודאי לית ליה פירכא" (יומא פ"ה ע"ב).
אך באמת נראה דאף למסקנת ההלכה גם דרשה זו ד"כדי שישמור שבתות הרבה" תקפה, דאלולי שהיה זה הלכתא פסיקתא לא היה הרי"ף מביא דרשא זו, ואכן כתבו הרי"ף במס' שבת בסוף פרק שואל, הרי דגם סברא זו נפסקה להלכה. וגם הרמב"ם הביא דרשה זו בפ"ב ה"ד מממרים וז"ל "ויש לבי"ד לעקור אף דברים אלו (גזירות קדמונים) לפי שעה וכו' כשם שרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו, כך בי"ד מורין בזמן מן הזמנים לעבור על מקצת מצוות לפי שעה כדי שיתקיימו כולן כדרך שאמרו חכמים הראשונים חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה", הרי לן גם מדברי הרמב"ם שסברא זו תורת אמת היא ולא נדחתה מן ההלכה.
ויש בה כמה נפ"מ להלכה כפי שיבואר לקמן, אלא דמסברא זו לא ידענו אלא ודאי פקו"נ ולא ספיקו ומשו"ה צריכין לדרשה ד"וחי בהם" כמבואר בגמ' ביומא.
ומצינו כמה חידושי הלכה שנתחדשו ע"י גדולי הדורות מכח סברא זו דחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה.
א' כתב הר"ן ביומא (ג' ע"ב מדפי הרי"ף) דמחללין שבת כדי להציל את העובר, והביא כן מהלכות גדולות ואף דאין העובר נפש שהרי מחתכין אותו אברים אברים כדי להציל את אמו כמבואר במשנה (פ"ז מאהלות מ"ו) ואין ישראל חייבין על העוברין (סנהדרין נ"ט), מ"מ מותר לחלל את השבת להצילן, דגם בעובר אמרינן חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. (ויש לתמוה על הפמ"ג במש"ז שכ"ח סק"א שנסתפק אם מחללין שבת להצלת העובר ולא שת לבו לדברי הרא"ש והר"ן שם במסכת יומא שכבר דנו בשאלה זו ממש).
ב' כתבו התוס' בב"מ (קי"ד ע"ב) דאליהו נטמא לבן הצרפית כדי להחיותו אף שכהן היה ואסור להטמא למת משום דפקו"נ דוחה כל התורה, והלא פשוט דקרא דוחי בהם לחיים נאמר ולא למתים אלא נראה פשוט דרק מטעם חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה הותר לעבור איסור כדי להחיות את המת.
ג' בנדרים (ל"א ע"ב) אמרו דמשה רבינו לא נתרשל במצות מילה אלא שאמר "אמול ואצא סכנה היא וכו'" והקשה בשיט"מ שם ד"וחי בהם" לא נאמר לב"נ ולכאורה הם מצווים למסור נפשם על כל מצוותיהם ותירץ "חלל עליו מצוה אחת כדי שישמור מצוות הרבה" וכונתו כעין סברא זו דיש לבטל מצוה אחת כדי שיקיים מצוות רבות.
ד' באו"ח (סי' ש"ו סעיף י"ד) מבואר דמי ששמע שתפסו את בתו לשמד מותר לו לשים לדרך פעמיו ולחלל את השבת להצילה, ומקור הלכה זו בשו"ת הרשב"א ומובא בב"י, והפוסקים דנו בזה דכי אמרינן לאדם חטא כדי שיזכה חבירו, ובמג"א (שם ס"ק כ"ט) כתב דחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, ופשוט דמקרא ד"וחי בהם" א"א ללמוד הלכה זו דלא מדובר בחיים ומות אלא בהצלה משמד רוחני, ורק משום דאמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה אף זה בכלל. (אמנם אפשר דכל כונת המג"א רק דהוי מצוה רבה דפה"נ כדי שישמור שבתות הרבה, ובכה"ג אמרינן חטא כדי שיזכה חבירו, עי"ש).
ה' בשו"ת בית יצחק אהע"ז (ח"א סי' ל"ט) פסק לגבי ילד שוטה דמותר להכניסו למוסד מיוחד לרפאותו ולהחכימו אף אם יאכילוהו נבילות דחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, ועד כאן לא כתב החת"ס בשו"ת (ח"א או"ח סי' פ"ג) דמוטב שיהיה שוטה כל ימיו ולא יהא רשע שעה אחת לפני המקום אלא במוסד טיפולי אבל במוסד רפואי שיש בו סיכוי לרפאותו ולהוציאו מידי שטותו מותר, עי"ש.
ו' הגרש"ק בחכמת שלמה או"ח (סי' שכ"ח סעיף מ"ו) כתב לחדש דמותר לחלל שבת כדי להציל מאור עיניו של אדם אף במלאכה דאורייתא, משום דס"ל לר' יהודה דסומא פטור מן המצוות אף דהלכה כחכמים דחייב בכל מצוות התורה, מ"מ הרבינו ירוחם פסק דהלכה דפטור מכל המצוות ואף שזה נגד דעת רוב הפוסקים בפקוח נפש אין הולכין אחר הרוב, וכיון דלשיטתו סומא פטור ממצוות, אמרינן חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, עי"ש.
אמנם יש לתמוה על דבריו במש"כ דכיון דיש מי שפוסק כר"י אין הולכין בפקו"נ אחר הרוב, דמה ענין זה אצל זה והלא כיון שנפסקה הלכה כחכמים חייב בכל המצוות ולא שייך כלל זה דאין הולכין בפקו"נ אחר הרוב ברוב דעות במחלוקת הפוסקים וז"פ. ועוד דאף אם יהא פטור הלא פשוט דרק בסכנת חיים והצלת נפשות ניתנה הלכה דאין הולכין אחר הרוב ולא בהצלה רוחנית, ועוד דסומא חייב בכל הל"ת שבתורה ופטור רק ממ"ע כמ"ש התוס' בכ"מ בש"ס (ומש"כ הגרש"ק דחייב לחלל את השבת בשביל מצות ת"ת דת"ת כנגד כולם תמוה כמובן למעיין), אך ביותר תמה אני, הלא סומא יכול לקיים את כל המצוות כאינו מצווה ועושה ומקבל שכר מצוה, ומהי"ת לחלל שבת בשביל יתרת המעלה של מצווה ועושה והלא מעיקרא סבר ר' יוסף גדול מי שאינו מצווה ועושה, סוף דבר דברי החכ"ש תמוהים ובודאי שאינם להלכה.
ומ"מ חזינן דיש הלכות שנתחדשו מכח סברא זו דחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה כמבואר.
והנה ביומא שם אמרו דמדרשה דחלל עליו שבת אחת לא נדע אלא ודאי פקו"נ ולא ספק ומשו"כ למדו מ"וחי בהם" דאפי' ספק, עי"ש. וביארנו לפ"ז את לשון התוס' בב"מ (קי"ד ע"ב) דאליהו בטוח היה שיחיה את בן הצרפית ופקו"נ דוחה כל התורה, ותמוה לכאורה למה כתבו שבטוח היה שיחייהו דהלא אף ספק פקו"נ דוחה כה"ת, ולהנ"ל ניחא דכיון דרק משום שישמור שבתות הרבה מותר לחלל את השבת כדי להחיות את המת אין זה אלא בודאי ולא בספק.
אך לפי"ז יתחדש דאסור לחלל שבת בשביל הצלת עובר אלא ביכול להציל בודאי ולא בספק הצלה, אך נראה פשוט להלכה דאין הדבר כן אלא מותר לחלל את השבת בכל עניני הצלת העובר, אלא נראה בזה כמ"ש בשו"ע הרב (בסי' ש"ו בקו"א) דלאחר שלמדנו מ"וחי בהם" דספק פקו"נ דוחה שבת בא זה ולימד על זה וממילא ידעינן דאף במה שהותר לחלל שבת כדי שישמור שבתות הרבה לא רק בודאי נאמר אלא אף בספק וממילא הדין כן לגבי הצלת העובר וכן לגבי הצלת אדם משמד וכל הנ"ל דאף משום ספק הצלה מותר לחלל את השבת.
והנה החת"ס בשו"ת או"ח סימן פ"ה ויו"ד סימן של"ח כתב לחדש דאף דכל התורה דחויה אצל פקו"נ שבת הותרה לגבה דבשבת יש דרשה יתירה "חלל עליו שבת אחת וכו' עי"ש. ומלבד מה שלא ידעתי למה משמעות סברא זו היא הותרה משא"כ וחי בהם דמשמע דחיה, ביותר יש לתמוה דבגמ' יומא שם רצו ללמוד מקרא זו (דושמרו - חלל עליו שבת אחת וכו') דפקו"נ דוחה כל התורה ולא הקשו אלא "אשכחן ודאי ספק מנ"ל" אבל לא עלה על דעתם לומר דקרא זה מיירי רק בשבת ולא בשאר מצוות שבתורה, אלא ע"כ דאין לחלק כלל בין זה לזה לענין הצלת נפשות. ועיין עוד בלשון הרמב"ם בריש פ"ב משבת דשבת דחויה היא אצל פקו"נ כמו כל התורה הרי דדין אחד לשבת ולכל התורה כולה ואין לחלק כלל בין זל"ז, וצע"ג בדברי רבן של ישראל החת"ס, (ומה שכתב להוכיח מהרא"ש בשם המהר"ם מרוטנבורג בפ"ח מיומא באמת לא בא מהר"ם לחלק בין שבת לשאר איסורים אלא בין מאכ"א דהוי איסור חפצא לכל שאר איסורים דהוי בגברא עי"ש ודו"ק).
ב
כתב האור החיים בפסוק זה דאין לחלל שבת אלא בשביל חולה שיוכל לחיות ולהגיע לשבת הבאה אבל אם לא יחיה עד השבת הבאה אלא ימות באמצע השבוע אין מחללין עליו את השבת להצילו וזה כונת הכתוב ושמרו בנ"י את השבת לעשות את השבת כמו שאמרו כדי שישמור שבתות הרבה עי"ש, ונלאו כל חכמי לב לפרש דבריו התמוהים לכאורה מסוגיא מפורשת ביומא (פ"ה ע"א) דמחללין את השבת גם בשביל חיי שעה וכך כתבו הרמב"ם (בפ"ב משבת הי"ח) והשו"ע (שכ"ט ס"ד), ולא הבחינו בין חיי שעה מעט או רב אלא אף חיי שעה כלשהו דוחה את השבת, ודרכים רבות נאמרו באחרונים בישוב דבריו ונביא קצתם.
א' בספר אוהב ישראל להרה"ק מאפטא כתב דאף דחיי שעה דוחה שבת אין זה אלא בחיי שעה דשבת כגון חשיב"ס שימות בשבת בשעה אחת וע"י שנחלל עליו את השבת ימות בסוף שעתיים ונמצא שהוסיפו לו חיי שעה דשבת אבל אסור לחלל את השבת ע"מ להוסיף לו חיות בחול עי"ש.
לסברא זו כיון הרש"ש שם ביומא פ"ד ע"ב ד"ה ולא ספק ודייק כן מדברי רש"י עי"ש אך סברא זו תמוהה מאד וקשה לקבלה, ועיין במנחת אלעזר (ח"א סי' ט') שנתקשה בה (ועי"ש שהביא מספר אחד סיפור שלמדן אחד בא לפני בעל האוהב ישראל ותירץ את דבריו (בדרך זרה ועקלקלה) והאוהב ישראל נשקו על ראשו, ואעפ"כ אמר לו שבהוצאה שניה של ספרו ישמיט דבר זה והמנח"א דחה סיפור זה מכל וכל דהלא האוהב ישראל נסתלק בשנת תקפ"ה וספרו הק' נדפס לראשונה בשנת תרכ"א).
ב' בספר מאיר עיני חכמים להאדמו"ר הק' מאוסטרובצא ח"א סי' קכ"ח כתב לפרש דברי האוה"ח עפ"י מה שנחלקו הפוסקים אם שבת הותרה אצל פקו"נ או דחויה (ונחלקו בזה הרמב"ן והמ"מ בפרק ב' מהלכות שבת ועיין שו"ת הרמ"א סי' ע"ו מש"כ בזה ואכמ"ל), וחידש המאע"ח דמקרא ד"וחי בהם" ידעינן רק גדר דחויה אבל מקרא ד"ושמרו" למדנו גדר הותרה, וזה כונת האוה"ח דאם יכול להגיע לשבת נוספת הותרה שבת אצל פקו"נ אבל אם ימות באמצע השבוע אין השבת אלא דחויה ולא הותרה.
ויסוד דרך זה בהנחה דמה דילפינן מ"ושמרו" הותרה, ומה דילפינן מ"וחי בהם" דחויה, וכבר כתב החת"ס בשו"ת (או"ח סי' פ"ח ויו"ד סי' של"ח) לחלק בין שבת דהותרה אצל פקו"נ מ"ושמרו" לכל התורה דהוי רק דחויה מ"וחי בהם", אך כבר כתבתי לעיל לתמוה על חילוק זה, דבאמת פשוט דמה שלמדנו מ"ושמרו" לא לענין שבת בלבד נאמר אלא לכל התורה כולה נאמר, והלא ר' שמעון בן מנסיא יליף מקרא זה דפקו"נ דוחה כה"ת, ומהי"ת לחדש למסקנת ההלכה דקרא דשמרו קאי אשבת וקרא דחי בהם קאי על כל התורה.
ומה שהביא החת"ס מדברי הרא"ש ביומא בשם המהר"ם מרוטנבורג באמת מבואר להדיא בדברי הרא"ש שאין כונתו לחלק בין שבת לשאר איסורי תורה אלא לחלק בין מאכ"א דהוי חפצא דאיסורא לכל שאר איסורי תורה ושבת בכללן דהוי איסורי גברא, וראיתי בשו"ת ישועות מלכו (או"ח סי' י"ח) שהביא כדברי החת"ס בשם האחרונים וכתב שזה דבר רחוק ונסתר מדברי הראשונים עי"ש.
אמנם הגאון מאוסטרובצא לא בא לחלק בין שבת לשאר איסורי תורה אלא בין דרשת וחי בהם דהוי דחויה לדרשת ושמרו דהוי הותרה, ועפי"ז פירש את דברי האוה"ח כמבואר.
ג' בליקוטי השפת אמת בפרשתנו כתב דדברי האוה"ח מחודשים ואפשר דתלמיד טועה כתבם, ועוד כתב דמקרא ד"וחי בהם" לא למדנו אלא שמותר לחלל את השבת לפקו"נ אבל אין הכרח שהחולה חייב לעשות כן ואפשר שמותר לו להחמיר על עצמו שלא לחלל את השבת או לא לאכול מאכ"א, וכמו שמצינו שיטת התוס' והרא"ש (ע"ז כ"ז) דאף במקום שההלכה יעבור ואל יהרג מותר לו לאדם להחמיר על עצמו ולמסור נפשו להריגה ואפשר דה"ה בפקו"נ, אך מקרא דושמרו למדנו דאסור להחמיר על עצמו, ופירש בכך את דברי האוה"ח הק' דאם יחיה עד שבת אחרת אסור לו להחמיר על עצמו דחלל עליו שבת אחת אמרה תורה וחייב לעשות כן, אבל אם לא יחיה עד שבת אחרת אף דחיי שעה דוחין שבת מ"מ מותר לו להחמיר על עצמו.
והאמת יורה דרכו דכל הדרכים האלה רחוקים גם מהלכה וגם מסברא וגם אינם מתיישבים בלשון האוה"ח, ויש ללמוד מהם על ההערצה הגדולה של גדולי הדורות לבעל האוה"ח עד כמה טרחו לבאר וליישב דבריו, וידוע מש"כ בשו"ת דברי חיים (יו"ד ח"ב סי' ק"ה) שכל דבריו נכתבו ברוח הקודש.
אמנם ברור ופשוט שדבריו בפירושו על התורה לא נכתבו להלכה כלל וכמו שכתב בעצמו בהקדמתו לספרו הק' שאין דבריו שבספר זה נאמרים להלכה (ועיין בפירוש המזרחי על רש"י בפרשת משפטים שאף רש"י לא כיון דבריו להלכה בפירושו על התורה אלא בא לפרש פשוטו של מקרא עי"ש).
ומשום כך נראה ברור כמ"ש המנ"ח במוסך השבת (מלאכת הוצאה) וכ"כ במנחת אלעזר שם דפירוש זה שבאוה"ח נאמר אליבא דר"ש בן מנסיא דמקור הלכה דפקו"נ דוחה שבת משום דחלל עליו שבת אחת ולשיטתו אין פקו"נ דוחה שבת אלא בשביל שבת אחרת, אבל לשמואל דילפינן מ"וחי בהם" גם חיי שעה דוחה שבת, וא"כ אין להקשות על דבריו מההלכה דחיי שעה דוחה שבת שנאמרה להלכה.
אך באמת לול"ד נראה פשוט דאף לר"ש בן מנסיא מחללין את השבת בשביל חיי שעה, שהרי ביומא שם דייקו הלכה זו מן המשנה ולא מצינו בו חולק, ועוד דהרי ר"ש בן מנסיא יליף מפסוק זה דפקו"נ דוחה כל התורה ולא רק את השבת, וכי נימא שאסור להאכילו נבילות אא"כ יוכל לחיות עד השבת, ומה ענין נבילה אצל שבת, ושמא נאמר דאסור להאכילו ביוה"כ אא"כ יוכל לחיות עד ליוה"כ הבא וכדו', ועוד דאם באנו לדקדק בלשון חז"ל אולי נימא דאסור לחלל עליו את השבת אא"כ יוכל לחיות שתי שבתות דכך אמרו חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, ומיעוט רבים שנים. אלא נראה לכאורה פשוט דלאו דוקא אמרו כדי שישמור שבתות הרבה ולעולם דוחין שבת וכל התורה בשביל חיים כל שהם ואף לחיי שעה של שוטה מחללין את השבת, ועיין מה שכתב המאירי ביומא שם דמחללין שבת בשביל חיי שעה משום שבשעה מועטת יכול לשוב בתשובה, וודאי שכל דבריו לא נאמרו אלא לרוחא דמילתא דגם על חיי שעה דחרש ושוטה מחללין את השבת, כללו של דבר וחי בהם אמרה תורה ולא שימות בהם ורק אלקים חיים החותך חיים לכל חי יודע את סוד החיים וכך גזרה חכמתו ית"ש דחיי האדם דוחין כל מצוות התורה ודברי האו"ח נאמרו בדרך דרוש ולא בדרך הלכה כלל.