יהי רצון שתתלבש ברחמיך

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

 

 

ידועים דברי הקדוש ר' שמשון מאוסטרופלא על קרא בישעיה (נ' א') "בפשעכם שולחה אמכם" דכיון בזה להודיענו שבעת שעמד הבית בתיקונו ועמדו הכהנים על משמרתם והעלו עולות ותמידים, קודשא בריך הוא כביכול עמד והקריב קרבנותיהם של ישראל בבית המקדש של מעלה. ומשחרב הבית השליך משמים ארץ תפארת ישראל אלו בגדי כהונה העשויים לכבוד ולתפארת, השליכם הקב"ה מעליו ולא שעה עוד לריח הניחוח והוא אמרו בפשעכם שולחה אמכם ר"ת אבנט, מכנסים, כתנת, מצנפת - בגדי הקודש לעבודת המקדש, עכ"ד.

 ומעתה יש לבאר שזו תפילתו של רבי יוחנן בתר צלותא -

 "רבי יוחנן בתר דמסיים אמר הכי יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו שתציץ בבשתנו ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמיך ותתכסה בעוזך ותתעטף בחסידותך ותתאזר בחנינותך ותבוא לפניך מידת טובך וענונתנותך"   (ברכות ט"ז:).

 תתלבש ברחמיך - זו כתנת ששייך בה לשון לבישה כדכתיב "כתנת בד קודש ילבש". "תתכסה בעוזך" ירמוז אל מכנסי הבד ששייך בהם לשון כיסוי דכתיב "לכסות בשר ערוה". "תתעטף בחסידותך" ירמוז אל המצנפת ששייך בה לשון עיטוף כאמרם (ברכות נ"א ע"א) "עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה ואחד מהם עיטוף", שהוא כיסוי הראש כמבואר בראשונים שם. "תתאזר בחנינותך" ירמוז אל האבנט ששייך בו לשון "אזור" כדכתיב "ואזור עור אזור במתניו" (מ"ב א').

 זו תחינתו של רבי יוחנן, שיקומם הקב"ה עטרת תפארת ישראל מעפרות גלותה ויתלבש ברחמיו ויתכסה בעוזו יתעטף בחסידותו ויתאזר בחנינתו וירצה עוד בבית מקדשו בשוב כהנים לעבודתם וישראל לנוום. (ושוב ראיתי שב"ה כיונתי בזה לדברי הגאון המופלא רבי יחיאל העליר בשו"ת עמודי אור).