ככוכבי השמים וכחול הים

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

"ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב" (א' י')

"והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר" (הושע ב' א')

 משה רבנו ויהושע בן נון תלמידו, המשילו את בני ישראל ככוכבי השמים וכחול הים, אלה ואלה רבים הם עד אשר לא יספרו לרוב, אך מלבד העובדה שאי אפשר לסופרן שונים הם בתכלית, כוכבי השמים עומדים ברומו של עולם הודם ותפארתם של צבא השמים, וחולו של ים נדרך תחת הרגלים אין בו לא כבוד לא תפארת ולא גדולה.

 אך מאידך, גרגרי החול לא גבוהים הם אך קרובים הם זה לזה וזה סוד כחם. גרגרי החול נדבקים זל"ז עד שביחד יוצרים הם חוף ימים שעליו משתברים המון גליהם. אילו עמדו גרגרי החול כל אחד בפני עצמו היו כולם נשטפים לים הגדול בזעפו, אך אין הם עומדים כל אחד בפני עצמו אלא דבקים הם זל"ז עד שנעשו כגוף אחד ובכך סוד כוחם, משא"כ הכוכבים שגבוהים הם אך רחוקים הם זמ"ז שנות אור.

 וזה שאנו מתברכים מפי אבות העולם, שנהיה גבוהים ונשגבים כמו הכוכבים, ושנהיה קרובים זל"ז כחול הים.