כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו

מרן הגאב"ד שליט"א
  • Print

 בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע ולמה לא קבעוהו משום טרחא דצבורא (ברכות י"ב ע"ב). וברש"י שם כתב דבקשו לקבוע פרשה זו בקר"ש משום "דדמו לבשכבך ובקומך, שהקב"ה שומרנו בשכבנו ובקומנו לשכב שלוים ושקטים כארי וכלביא".

 וצריך ביאור להבין מה ענין פרשה זו למה שאומרים בקר"ש בשכבנו ובקומנו, דהלא בקר"ש מדובר בקבלת עול מלכות שמים ויסוד האמונה ובמצוה המוטלת עלינו לקבל עול מלכות שמים בוקר וערב, ולא בשמירה ובשלוה שהקב"ה מאציל לנו בשכבנו ובקומנו.

 ונראה דהא בהא תליא דכאשר אנו נעשה את המוטל עלינו ונקבל עול מלכותו השכם והערב, בשכבנו ובקומנו, מובטח לנו שהקב"ה ישמור עלינו ויתקיים בנו כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו, והוא שאמרו (במדבר רבה פ"כ) "אין אומה בעולם כיוצא בהם, הרי הן ישנים מן התורה ומן המצוות, ועומדים משנתם כאריות וחוטפין קריאת שמע וממליכין להקב"ה ונעשין כאריות... וכשהוא אומר ה' אחד נאכלין המחבלין מלפניו ומלחשין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". הרי שע"י קריאת שמע שוכבים אנו שלוים ושקטים.

 ונראה בזה עוד רמז, דהן ידוע ממדרשי חז"ל שבלק היה גדול שבקוסמים בדורו וכל כחו היה בכישוף, ובלק בכישופיו ובלעם בקללותיו רצו לבטל כחן של ישראל ולעקור שמם מן העולם, והדרך להנצל מן הכשפים וכל כחות הטומאה אינו אלא ע"י ייחוד שמו הגדול והדביקות בו, וכדברי הגמ' בחולין (ז' ע"ב) "ההיא איתתא דהות קא מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעיה דר' חנינא, אמר לה שקולי, לא מסתייעא מילתך, אין עוד מלבדו כתיב".

 וראה נא מש"כ הגר"ח מוואלז'ין בנפש החיים (שע"ג פי"ב):

 "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל"

 וזה הקשר שבין "בשכבך ובקומך" דקר"ש שבהם האדם דבק בייחודו ית"ש ומשריש בלבו שאין עוד מלבדו, וקללות בלעם שנהפכו לברכה "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו". (ועיין בזה בהגדש"פ מנחת אשר "במהות כח הבטחון" עמוד ת').

 והגה"ק ר' צדוק הכהן הגדול מלובלין בספר רסיסי לילה (עמוד מ"ד) כתב עוד בזה דסוד קריאת שמע הוא דאף כשבני ישראל בשפל המדרגה בגלות הארוכה עדיין הם דבוקים בהקב"ה ומיחדים שמו וזה ענין בשכבך ובקומך, בשכבך רמז לירידת קרן ישראל בגלות ובקומך רמז לימי תפארתם וכנגד זה נאמר "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו". וכבר כתב גם השפת אמת בפרשה זו שהברכות ששם הקב"ה בפי בלעם הם לנצח נצחים.

 ואף בעניינו בדור יתום זה, יתמי דיתמי אנן ובחשוכא שרינן, ואעפ"כ חבוקים ודבוקים בך, מקבלים אנו על עצמנו עול מלכות שמים, ובשכר זאת הקב"ה שומר עמו ישראל לעד

"יה"ר שהקב"ה ישמרנו בשכבנו ובקומנו לשכב שקטים ושלוים כארי וכלביא".