למה זה אנכי

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ה'" (כ"ה כ"ב)

"ויתרצצו, על כרחך המקרא הזה אומר דרשני שסתם מה היא רציצה זו וכתב אם כן למה זה אנכי. רבותינו דרשוהו לשון ריצה כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת עוברת על פתחי עבודת אלילים עשו מפרכס לצאת" (רש"י שם)

"למה זה אנכי, מתאוה ומתפללת על הריון"  (רש"י ד"ה למה זה)

 כל הקורא פסוק זה ותפעם רוחו. רבקה אמנו עקרה היתה. היא ויצחק אבינו שפכו שיח לפני רבון העולמים הפוקד עקרות לזכות בזרע של קיימא "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא" והנה שמע ה' את תפלתם "ותהר רבקה אשתו". מחכה היא רבקה הצדקת לראות פרי בטן אחרי שהשומע תפילות פקד אותה למעלה מדרך הטבע, שמחה גדולה עד לשמים. אך הנה ויתרוצצו הבנים בקרבה, כשהיא עוברת על פתחי שם ועבר רוצה הוא לצאת, וכשעוברת על פתחי עבו"ז רוצה הוא לצאת, פוסח על שני סעפים הוא, ותאמר אם כן למה זה אנכי, למה זה מתפללת אני על ההריון!

 האבות והאמהות הקדושים לא לשם עצמן התפללו ובקשו, לא משום הרגש הטבעי האנושי בקשו לראות זש"ק כדי לרוות נחת בראותם ילדיהם גדלים והולכים כדרך כל הארץ, כל מעשיהם לשם שמים, לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, לא בקשו בנים אלא לטעת את כרם בית ישראל, ולקדש שמו הגדול יתברך בעולם. ואם זה פוסח הוא על שני הסעפים ועובד עבו"ז יהיה, אם כן למה זה אנכי.

 ראה נא מה שאמרו חז"ל (ב"ר לך לך ט"ו ב', פרשה מ"ד ט') "רבי יהודה ורבי אייבו בשם רבי יוחנן שני בני אדם אמרו דבר אחד אברהם ודוד, אברהם כתיב ביה ה' אלקים מה תתן לי, אמר לפניו רבש"ע אם עתיד אני להעמיד בנים ולהכעיסך מוטב לי אני הולך ערירי, דוד אמר חקרני אל ודע לבבי דע הפורשים ממני וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם, ואמר לפניו רבש"ע אם עתיד אני להעמיד בנים להעציבך מוטב לי ונחני בדרך עולם". הרי שאברהם ודוד עמודי העולם התפללו להקב"ה שאם חלילה בנים מכעיסים יהיו להם מבקשים הם להיות ערירים, וכך גם רבקה הצדקת אמרה אם כן למה זה אנכי מתפללת על ההריון.

 פרוש נחמד שמעתי בדרך דרש. הנה אמרו חז"ל (עדיות פ"ח מ"ט) "האב זוכה לבנו בנוי בכח ובחכמה". וזו תפילתם של יצחק ורבקה לנכח אשתו. נכ"ח ר"ת נוי, כח וחכמה. אבל כשראתה שהולד מתרוצץ לצאת גם בפתחי עבו"ז הרי שחכמה אין בו ולא נשאר אלא נוי וכח ותאמר אם כן, ר"ת נוי וכח, למה זה אנכי, לא לנער הזה התפללתי.

תגיות: