מי שפרע מאנשי דור המבול

מרן הגאב"ד שליט"א
  • Print

"מי שפרע מאנשי דור המבול ודור ההפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורו"    (ב"מ מ"ד ע"א).

 יש להבין מה הקשר בין דורות אלו של אנשי זימה וכפירה למי שאינו עומד בדיבורו, ולמה לא אמרו ככללו של דין שמים "מי שמעניש לעוברי מצוותיו הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורו", ובמה שייכי דור המבול ודור ההפלגה לחובת האדם לעמוד בדיבורו.

 ונראה כשנקדים להתבונן בחטאם של שני דורות אלה דהנה בדור המבול אמרו חז"ל (סנהדרין ק"ח ע"א) "בא וראה כמה גדול כוחו של חמס שהרי אנשי דור המבול עברו על הכל, ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל שנאמר 'כי מלאה הארץ חמס מפניהם הנני משחיתם את הארץ". הרי שתחילת ענשו של דור המבול על הגזל והחמס, עבירות שבין אדם לחבירו.

 ומאידך, דור הפלגה מאוחדים היו "שפה אחת ודברים אחדים" לא היה כל פירוד ומחלוקת ביניהם, אך כולם כאחד כפרו בעיקר, ונטרפה דעתם בהרגשת "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", דימו הם בנפשם לעלות לשמים ולהלחם עם הקב"ה כמ"ש חז"ל (ב"ר פל"ח ומובא ברש"י). עיקר חטאם של אלה בתחום של בין אדם למקום.

 וראו חז"ל להחכימנו בעומק בינתם דמי שאינו עומד בדיבורו ומלמד לשונו לשון שקר, סופו ליפול בשחת השקר עד שאול תחתית ולאבד את שני העולמות, גם זה שבין אדם לחבירו וגם זה שבין אדם למקום, המשקר לחבירו ישקר לעצמו, וישקר לאלוקיו, כי חותמו של הקב"ה אמת הוא (שבת נ"ה ע"א) והאמת הוא העמוד הראשון שבין שלשת עמודי תבל שאמרו חכמים (אבות פ"א) "על שלשה דברים העולם עומד על האמת ועל הדין ועל השלום".

 ולכן אמרו, מי שפרע מאנשי דור המבול מחד, ומדור הפלגה מאידך, הוא עתיד לפרוע ממי שאינו עומד בדיבורו.

 

תגיות: