מפתח נושאים

"משטה אני בך" במכירת הבכורה (תש"פ) תולדות
(Bedikas Chometz before Erev Pesach (5777 Corona-Virus Shiurim, Vayikra, חג הפסח
AAMH Second medicine and halacha Conferenc – February 28 2016 NY רפואה והלכה, שיעורים קורונה
Agudath Israel Yerushalayim Yarchei Kallah 2018 Medical Ethics, שיעורים קורונה
First Annual Doctors Conference Hilton JFK Kislev 5775 שיעורים קורונה
Har Nof massacre שיעורים קורונה
Third annual AAMH medicine and halacha Conferenc: part 2 Medical Ethics, שיעורים קורונה
Third annual AAMH medicine and halacha Conference: part 1 Medical Ethics, שיעורים קורונה
אבידה מדעת (תשס"ט) כי - תצא
אבני זכרון לבני ישראל תצוה
אבר מן החי בבני נח ובישראל וישב
אגדות החורבן-סוגיית קמצא ובר קמצא תשעה באב, תשעה באב
אדם הראשון קיים כל התורה קודם שנתנה (תשס"ב) בראשית
אדם כי יקריב מכם קרבן ויקרא
אדר ראשון ושני (תשע"ד) תצוה
אדר ראשון ושני (תשע"ו) ויקהל, פורים, פקודי
אהבת רעים ולשון הרע(תשע"ג) אחרי - מות
אהיה שלחני אליכם שמות
אוהב ה' שערי ציון בלק
אוזן זו ששמעה ואתחנן
אוי לנו מיום התוכחה ויגש
אוכל שנפסל מאכילה ודין נותן טעם לפגם(תשעא) וישלח, יורה דעה
אונאה (תשס"ד) בהר
אונאה (תשע"ג) בהר
אונס ומודעא (תשע"א) אבן העזר, חושן משפט, יתרו
אונס רחמנא פטריה (תשס"ב) כי - תצא
אורים ותומים וארון העדות תשע"א תצוה
אחזוקי איסורא לא מחזקינן (תש"פ) חוקת
אחרי רבים להטות (תשס"ג) משפטים
אילו היה בדורו של אברהם נח
אילת אהבים ויעלת חן כללי, נח
אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (תשס"ט) תולדות
אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה (תשע"ד) בחוקתי
אין זה מברך אלא מנאץ קורח
אין טוענין למסית בראשית
אין לדיין אלא מה שעיניו רואות (תש"פ) דברים
אין מבטלין איסור לכתחלה יורה דעה, נשא
אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכין בציבור (תשע"א) כי - תשא
אין מעבירין על המצוות (תשס"ד) בא
אין מעבירין על המצוות (תשע"ו) בא
אין מערבין שמחה בשמחה (תשס"ב) ויצא
אין ספק מוציא מידי ודאי (תשס"ב) מקץ
אין עושין מצוות חבילות חבילות (תשע"ז) וארא
אין צו אלא לשון זירוז צו
אין קטיגור נעשה סניגור (תשע"א) חוקת
איסור אכילת גיד הנשה וישלח
איסור אכילת גיד הנשה(תשע) וישלח, יורה דעה
איסור אכילת שרצים (תש"ע) שמיני
איסור אכילת תולעים ויצורים זעירים (תש"פ) ראה
איסור השיבה למצרים (תשס"ב) שופטים
איסור מניין בני ישראל נשא
איסור מנין בני ישראל במדבר
איסור סחורה במאכ"א (תשס"ה) שמיני
איסור קטניות בפסח אורח חיים, ויקרא, חג הפסח
איסור קטניות בפסח (תש"ס) צו
איסור רחיצה ביום כיפור (תשע"ה) יום-כיפור
איסור ריבית כי - תצא
איסור ריבית (תשע"ט) משפטים
איסור רציחה בבני נח (תשס"ו) נח
איסור תחומין בשבת (תשע"ט) בשלח
אישה במילת הבן (תשע"ז) שמות
אכילה והפסד בפירות שביעית (תשע"ד) בהר
אכילה ומלאכה לפני התפילה (תשנ"ח) עקב
אכילה ושתיה בבתי כנסיות ובתי מדרשות (תשע"ט) בחוקתי
אכילת קדשים (תשע"ו) תצוה
אכילת קדשים וגדר "למשחה" (תשס"ח) תצוה
אל הכפורת היו פני הכרובים ויקהל
אלה פקודי המשכן פקודי
אלקים עשה את האדם ישר בהר
אם ברכת התורה מעכבת האזינו
אם הולכין אחר הרוב בבני נח (תשע"ז) נח
אם הפת פוטרת את כל הסעודה בער"פ שחל בשבת(תשס"ח) תזריע
אם יש ללמוד הלכה מן התנ"ך (תשע"ו) שופטים
אם יש מעלה להדליק נר חנוכה יותר מכדי חצי שעה (נר חנוכה דומיא דמנורת המאור) (תשע"ז) וישב, חנוכה
אם יש ענין להדליק נר חנוכה יותר מכדי חצי שעה (תשע"ו) חנוכה, מקץ
אם מותר להמנע מחיסון ילדים (תשע"ט) ויחי
אם מילה בזמנה נדחית ע"י קבלת תוספת שבת (תשס"ט) לך - לך
אם קטן כשר בבנין בית המקדש ועשיית כליו (תשע"ד) ויקהל
אם ראוי להנות מתלמוד תורה (תשע"ו) בהעלותך
אמירה לגבוה כמסירה להדיוט (תשס"ח) תולדות
אמירה לנכרי בשבת (תשע"א) אורח חיים, בא, שבת
אמירת לשם ייחוד (תשע"ז) אורח חיים, עקב
אמירת פרשת הקרבנות בכל יום (תשע"ג) אורח חיים, לך - לך
אמירת פרשת הקרבנות בכל יום (תשע"ט) תזריע
אמת ושקר מדבר שקר תרחק (תשס"ז) תולדות
אני הייתי כלי אמנותו של הקב"ה בראשית
אסיפת האבידה (תשס"ד) כי - תצא
אפילו נוטל את נפשך ואתחנן
ארבע לשונות של גאולה וארא
אשירה לד' כי גאה גאה בשלח
את הנפש אשר עשו בחרן לך לך
את השירה הזאת בשלח
אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואתחנן
באיסור בישול בשר וחלב (תשפ"א) כי - תשא
בגדר אסמכתא (תשע"ט) שופטים
בגדר עני לענין מתנות לאביונים וצדקה (תש"פ) פורים, תצוה
בגדר שוחד וחיוב השבתו (תשע"ח) שופטים
בגדרי הגניבה (תשע"ה) אחרי - מות, קדושים
בגדרי הצומות (תשס"ד) דברים
בגדרי ודיני פיקוח נפש (תשע"ז) כי - תשא, רפואה והלכה
בגדרי לצאת ידי שמים ולפנים משורת הדין (תשע"ה) משפטים
בדין הערמה בהלכה תש"ע בחוקתי
בדין על פתח הבית מבחוץ (תשע"ה) חנוכה, מקץ
בדיני תולעים ובגדר לא ניתנה תורה למלאכי השרת (תשע"ו) שמיני
בדיני תלמוד תורה בתשעה באב (תשס"ח) דברים
בדיקת הציצית כל בוקר (תש"פ) שלח
בדיקת חמץ (תשע"ה) ויקרא
בדיקת חמץ לפני ליל י"ד (תשע"ז) אורח חיים, ויקרא, חג הפסח, חג הפסח
בדיקת סימני טהרה(תשע"ג) שמיני
בהנהגת בית הדין כלפי בעלי הדין דברים
בחיוב להשתדל לפני שבת למנוע חילול שבת לפקו"נ (תשע"ב) בשלח, רפואה והלכה, שבת
בחיוב להשתדל לפני שבת למנוע חילול שבת לפקו"נ (תשע"ח) בשלח
בחיוב שדכנות (תשע"ז) חיי - שרה
ביומו תתן שכרו (תשע"ד) כי - תצא
ביזוי מצוה (תשע"ז) אחרי - מות, קדושים
ביזוי מצווה (תשע"ז) אחרי - מות, קדושים
ביטול ברוב (תשע"א) משפטים
ביטול מין במינו (תשע"ב) נשא
בין אדם לחבירו (תשע"ח) משפטים
בין דם לדם – עונשה של מחלוקת שופטים
בין פסח לעצרת בהעלותך, פסח שני
ביסוד איסור בל תשחית ובגדר הפקר בית דין ל"ג בעומר
ביסוד איסור בל תשחית ובגדר הפקר בית דין ל"ג בעומר
ביסוד איסור תחומין בשבת (תשע"ז) אורח חיים, בשלח
ביסוד גדר התענית בתשעה באב דברים
ביסוד גדר התענית בתשעה באב מסעי
ביסוד גדר מאכלות אסורות(תשסג) וישלח, יורה דעה
ביסוד גדר מצוות שבין אדם לחבירו (תשע"ג) אחרי - מות, קדושים
ביסוד מצות ד' כוסות ובדיני הסיבה (תש"פ) וארא
ביסוד מצות ד' כוסות ובדיני הסיבה (תשע"א) אחרי - מות
ביסוד מצות ד' כוסות ובדיני הסיבה (תשע"ג) אורח חיים, חג הפסח, צו
ביסוד מצות חינוך (תשע"ט) וירא
ביסוד מצות מילה וגדרה (תשע"ד) לך - לך
ביסוד מצות ספירת העומר (תשס"ד) אמור
ביסוד מצות ספירת העומר (תשע"ח) אמור
ביסוד מצות ספירת העומר (תשע"ט) אמור
ביקור חולים (תשס"ב) וירא
ביקור חולים (תשפ"א) וירא
בירך ברכת המצוה לפני זמן המצוה האם יצא יד"ח (תשע"ז) וילך, נצבים
בישול בחמה ותולדותיה בפסח ובשבת ובשאר דיני תורה (תש"ע) בא
בישול בשבת בדבר שאין צריך בישול (תש"ע) בשלח
בישולי נכרים דברים
בישולי עכום (תשס"ה) תולדות
בית אלקים ושער השמים ויצא
בית כנסת כמקדש מעט(תשס"ה) תרומה
בכוונת קדיש יתום (תש"פ) בהעלותך
בל יראה ובל ימצא אורח חיים, בא, חג הפסח
בל תוסיף ובל תגרע ואתחנן
בל תשחית (תשס"ד) שופטים
בל תשחית-בענין שריפת בגדים בלג בעומר (תשס"ד) ל"ג בעומר, שופטים
במעלת מצות התשובה נצבים, ראש השנה
במצות ביקור חולים בישראל ובבני נח (תשע"ד) וירא
במצות בנין בית המקדש (תשע"ח) תרומה
במצות התמידין ומוספין (תשע"ה) פנחס
במצות נר חנוכה ובאופני הידורה חנוכה
במצות קבורת המת והמסתעף (תשע"ח) ויחי
במקום הדלקת נר חנוכה בזמה"ז חנוכה
במרה נצטוו על השבת בשלח
בנאמנות ע"א לממון ולשבועה (תשע"ד) חושן משפט, שופטים
בנוסח שטר הפרוזבול (תשע"ה) נצבים
בנין בית הבחירה (תשע"ב) תרומה
בנין בית הכנסת וחלוקתו (תשס"ט) תרומה
בסוגיא דפרוזבול (תשס"ח) כי - תצא
בסוגיא דפרוזבול (תשע"ה) כי - תבוא
בעניין הפגיעה בחפים מפשע בשעת המלחמה (תשע"ד) מסעי
בענין "כל נדרי" (תשס"ה) יום-כיפור
בענין איסור חדש בזמן הזה (תשע"א) אמור, יורה דעה
בענין אכילת המן וברכתו (תשס"ד) בהעלותך
בענין ברכת אירוסין פנחס
בענין ברכת הנהנין עקב
בענין הבועל ארמית ובגדר רודף פנחס
בענין הבועל ארמית ובגדר רודף (תשע"ו) פנחס
בענין החיסון החדש לקורונה מקץ, שיעורים קורונה
בענין הידור מצוה ומצות מילה (תשע"ו) בשלח
בענין התפילה על החולים (תשע"א) בהעלותך, רפואה והלכה
בענין חזקה במצוות (תש"ע) כי - תבוא
בענין טומאת מת חוקת
בענין כבוד אב במותו (תשע"ו) ויחי
בענין ציון הקברות והרחקת האדם מן העבירה (תשע"ה) מצורע, תזריע
בענין שליחות במצוות (תשע"ד) קורח
בעניני גירות (תשע"א) נשא
בעניני רודף והמסתעף (תשע"ח) פנחס
בעניני תפילה (תשס"ט) וירא
בעת נעילת שער ויחי
בצילו חמדתי וישבתי בהר
בקרבתם לפני ה' וימותו אחרי -מות
בר מצוה בי"ג שנים(תשעג) וישלח
ברוך שם כבוד מלכותו (תשס"ה) ויחי
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ויחי
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (תשע"ב) ויחי
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (תשע"ה) ויחי
ברית תורה שבעל פה כי תשא
ברכה שאינה צריכה (תשס"ח) יתרו
ברכה שאינה צריכה (תשע"ג) אורח חיים, יתרו
ברכה שאינה צריכה- ברכה לבטלה (תשע"ה) יתרו
ברכת אילנות (תשע"ד) אחרי - מות
ברכת אירוסין חיי - שרה, יורה דעה
ברכת אירוסין (תש"ס) חיי - שרה
ברכת אירוסין (תשס"ט) אבן העזר, חיי - שרה
ברכת אירוסין ונוסח הברכה (תשע"ג) חיי - שרה