מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

פרשה זו מסיימת את ספר בראשית שהוא ספר האבות, וקודם שנפתח ונעסוק בספר הגלות והגאולה (כלשון הרמב"ן בספר שמות) שומה עלינו לשום אל ליבנו מאמרם ז"ל "חייב אדם לאמר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב".

 ובזוה"ק איתא דהאבות הן כנגד עמודי העולם תורה עבודה וגמילות חסדים, אברהם כנגד מידת החסד, יצחק כנגד עבודה, ויעקב כנגד עמוד התורה, (עיין ברכות נ"ח ע"א תפארת זה מתן תורה) ולכאורה יש ליתן טעם מדוע סדר האבות שונה הוא מסדר זה שקבעו חז"ל תורה ועבודה ושוב גמ"ח, ובאבות קדם אברהם עמוד החסד, ואחריו יצחק שהוא עמוד העבודה ורק לבסוף עמוד התורה של יעקב אבינו.

 ואפשר דהנה אברהם היה שרוי בדור שפל שכולם בו עובדי אלילים היו, וכמש"כ הרמב"ם [הל' עבודת כוכבים פ"א הל' ב'-ג'] "... אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם, כגון חנוך ומתושלח שם ועבר, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו, כיון שגמל אותן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה וכו'... ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו, כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות לבני אור כשדים... עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם, ושתל בלבם העקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיע ליצחק בנו" וכו', עכ"ל. והנה להכניס את העם הנבער מדעת תחת כנפי השכינה ולקרבם אל הקב"ה אי אפשר אלא בכח מידת החסד, וכדאיתא במדרש דהיה אברהם מאכיל ומשקה לעוברי דרכים ומקרבן, וכיון שבאו והודו לו אמר להם אין לכם להודות אלא למי שאמר והיה העולם, למלך מלכי המלכים הקב"ה.

 אלא דעדיין צ"ב נהי דצורך היה במידת החסד כדי ללמד לתועים בינה מ"מ מה טעם עמוד התורה לא בא אלא לבסוף, ונראה בזה דלא די בזה שהיה צורך לפתוח במידת החסד, אלא דצורך היה לסיים בעמוד התורה, לפי שיעקב היה אחרון האבות ומעת שירד מצרימה החלה גלות ישראל, ונתן יעקב מכוחו לישראל להנצל ולהוושע מחשכת הגלות וכח זה כח התורה הוא, ורק בכח התורה מתקיימין ישראל בגלותן, והיא שעמדה עומדת ותעמוד לנו להנצל ולהגאל גאולת עולמים דאין לנו שיור רק התורה הזאת.

תגיות: