פתיחה לספר שמות – הנהגה טבעית והנהגה סגולית

מרן הגאב"ד שליט"א
  • Print

 

 עלינו לדעת לא רק שדרך הטבע על חוקיו הקבועים כל כולו נסים נסתרים והשגחה פרטית של הבורא ית"ש, אלא עוד לימדונו הראשונים שעיקר ויסוד מעשה בראשית מושתת על ההנהגה הנסית כאשר ביאר בעקידת יצחק (פרשת נח שער י"ב במאמר "נגון העולם") דעד שלא חטא אדם הראשון היה החוק המוסרי והנסי שולט בעולם ולא החוק הטבעי וכל העולם כולו היה משועבד למלאות ולעשות רצון האדם כדי שיוכל הוא לעשות רצון קונו, כמ"ש חז"ל (סנהדרין נ"ט ע"ב) דמלאכי השרת היו צולין לו בשר ומסננין לו יין (וכן איתא בזוהר חדש י"ד דלולי שחטא היה שולט האדם במלאכי השרת) וגם הארץ לא הצמיחה אלא אילנות טובים ופירות טובים להנות בהן בני האדם, ורק לאחר שחטא אדה"ר נגזר "קוץ ודרדר תצמיח לך" דכאשר התרחק האדם מיעודו לשמש את קונו התרחקה לעומתו כל ההויה מיעודה המקורי לשמש אותו, ומשום כך נקרא האדם "עולם קטן" כיון שכל הנהגת העולם מכוונת על ידו, עי"ש בדבריו הנפלאים.

 ולא רק לפני חטא אדה"ר אלא כך הוא לדורות עולם דמעשי האדם השלם שהוא תכליתו ותפארתו של כל הבריאה (כמבואר בשבת ל' ע"ב "לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה" וכ"כ רש"י (בראשית א' א') שהעולם נברא בשביל התורה וישראל שנקראו ראשית, ועיין בזה במו"נ ח"ג פכ"ה) משפיעים על טבע העולם כמבואר בדברי הרמב"ן (ויקרא כ"ו ו') "והוא הנכון כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם, אין חיה ורמש ממית האדם" וכו' ועוד כתב שם (פס' י"א) "והכלל, כי בהיות ישראל שלמים והם רבים לא יתנהג ענינם בטבע כלל לא בגופם ולא בארצם לא בכללם ולא ביחיד מהם, כי יברך את לחמם ומימם ויסיר מחלה מקרבם עד שלא יצטרכו לרופא ולא להשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל כמו שאמר "כי אני ה' רופאך" וכו', עי"ש.

 ויסוד הדברים מבואר במשנה קידושין פ"ב ע"א "ר' שמעון בן אלעזר אומר, ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות, והם מתפרנסים שלא בצער, ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער, אני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי" הרי שלולי שחטא האדם היה מתפרנס ללא צער ועמל כדרך החיות והעופות, ולא רק בפרנסת האדם אלא אף כל סדר הנהגת העולם וטבעו מושפע ממעשי האדם כמבואר במשנה אבות פ"ה א' "ולמה נברא בעשרה מאמרות, כדי ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולהפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות", מעשי האדם הם המעלים ומורידים, המקיימים ומאבדים תבל ומלואה. ונראה דגם ביחיד כן, דהאדם שהשלים את עצמו בכל

המעלות ונתעלה לרום מדרגות הקדושה והטהרה, כל העולם כולו משועבד ומיועד מטבעו לעשות רצונו ולשמשו כיון שהוא עושה רצונו ית"ש, ויובן בזה מה שקשה לשיטת אביי שאמר (שבת נ"ג ע"ב) "כמה גרוע אדם זה שנשתנו בשבילו סדרי בראשית" והלא כל דור ודור שתל הקב"ה צדיקים נשגבים שפעלו ישועות בקרב הארץ ועל ידם נעשו אותות ומופתים וכדחזינן באריכות על ר"ח בן דוסא בברכות ל"ד ע"ב, ואף בדורות האחרונים ריחם הקב"ה על בניו ושתל בקרבם אנשי מופת שע"י נפעלו נסים גלויים וכי נאמר עליהם "כמה גרוע אדם זה", ולהנ"ל ניחא, דבאנשי קודש אלו אין כאן שינוי מעשה בראשית אלא חזרה לעיקר מעשי בראשית דהיינו שיעבוד כוחות הטבע לארזי הלבנון שכל מהותם וחייהם מוקדשים לה' ולתורתו. (וגם קושיא התו"י שם ממרדכי ואסתר מתיישב בזה כמבואר).

 ונראה בזה כונת חז"ל דיצי"מ היתה ע"י הקב"ה ולא ע"י מלאך וכו' כיון שבנ"י לא היו ראויים לכך הוי זאת שינוי מעשי בראשית ולכן היתה רק ע"י הקב"ה בעצמו, וזה שאמר ר' יוסי דמן יוקרת לבנו בתענית (כ"ד ע"א) "אתה הטרחת את קונך שתוציא תאנה פריה לפני זמנו תאסף לפני זמנך" דכל שינוי מסדרי בראשית אינו אלא ע"י הקב"ה בעצמו לא ע"י מלאך ולא ע"י שליח, וי"ל לפי"ז "מה לך הים כי תנוס" וכו' הלא אין בני ראויים לכך וכו'.