צדיק תמים היה בדורותיו

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" העיד בו הכתוב כי צדיק תמים היה בדורות חייו, אמנם כאשר צוה הקב"ה לנח לבא אל התיבה אמר לו "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" כאן לא הוזכר אלא היותו צדיק בדורו ולא מעלת תמימותו.

 ונראה בזה, כי תהפוכות דור ראה נח בימי חלדו, אלילי כזב ומזבחותם קמו ונתמוטטו לנגד עיניו. דור המבול מחד, דור הפלגה מאידך.

 דור המבול נכנע לתאוות העולם ופיתויו, כי השחית כל בשר את דרכו, הזימה והזנות היו שיגרת החיים. ומאידך דור הפלגה שבו כולם כפרו במלכות שמים וסגדו לכוחם ועוצם ידם, אכן זהו דור תהפוכות שראה נח בחייו.

 העיד בו הכתוב בנח, כי שלם היה ליבו עם בוראו כל ימי חייו, חזיוני החיים לא יכלו לו, לא ניתקוהו מאמונתו. רוחות הכזב המנשבות בחלל העולם, לא חדרו אל אהלו, לא יכלו הן אל מול רוממות בטחונו. בדור המבול בהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, ניצב נח ובעוז אחז במדת היסוד, זיכך מדותיו וטהרם שבעתיים, קראו הכתוב "צדיק". "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה", בדור הרחוק מן המוסר האלקי וקדושתו, נשאר נח בצדקתו, ובשל כך ציווהו "בא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני" וצדיק יסוד עולם הוא. ובצדקתו במדת היסוד, ייסד נח את עולמנו זה שאחר המבול.

 אף בדור הפלגה, עת אלילי הכפירה בנו את מגדליהן על פני תבל, בהתאסף עם לסגוד ולהריע לאליל התקופה, נותר נח לבדו שלם באמונתו וליבו תמים עם אלוקיו, מאורעות התקופה לא נתנו בו אותותיהן, מתהלך בתומו צדיק.

 "צדיק תמים היה בדורותיו" צדיק ותמים גם יחד, בנפתולי שני הדורות שחי בהם, צדיק בדור המבול ותמים בדור הפלגה.

 איש ישראל, המתהלך לפני בוראו בתמימות, הצועד אל תכלית יעודו עלי אדמות. נושא הוא את אמונתו בדרך חייו, בכל חזיוני החיים ותמורותיהם ניצב הוא איתן ודבק באלוקיו, לשמוע את קול ה' הקורא אליו ממעמקי הכרתו ומצוהו על תפקידו בכל עת וזמן, לראות את יד ה' המדריכתו בנפתולי החיים, לדעת את ה' ולהבין את מצותו לפי המקום ולפי הזמן.

תגיות: