ציון במשפט תפדה

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

 

"כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" (כ"ח כ"ב)

 עסקנו היום במצות צדקה בכללה ובסגולת מעשר כספים בפרט. במצוה זו, ובה בלבד, מותר לנסות את הקב"ה, והוא היושב במרומים מבטיח "אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי ג' י"ג).

 וכבר אמרו חכמים (כתובות ס"ו ע"ב) "מלח ממון חסד ואמרי לה חסר הרוצה למלוח ממונו כדי שיתקיים יחסר ממונו לצדקה" (ובמקום אחר נתבאר דנחלקו שתי הלשונות אם ענין הסגולה הוא מכח החסרון שהוא מחסר ממונו לאחרים, וכופה את יצרו וטבעו ליתן משלו כדי לגמול חסד עם זולתו וע"ז אמרו מלח ממון חסר. או מצד החסד דהיינו ההטבה שנעשה על ידי ממונו).

 ולא רק ברכת השפע מושפעת מנתינת הצדקה ועשיית החסד, אלא יש בה אף סגולה לחיים ארוכים, והרי אמרו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות" ויש בזה הנהגה של מידה כנגד מידה, דעל ידי מצות הצדקה וגמילות חסדים מרבה האדם חיים וטובה בעולם ובדין הוא שיטול שכרו ותצילנו ממלאך המות, וכ"כ הרא"ש בריש מסכת פאה (פ"א מ"א).

 חזי עד היכן הדברים מגיעים בבבא בתרא (י"א ע"א) "אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעת בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעת בניה ימות בשנים מועטות הללו מיד קרעו לו גזר דינו תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו" כמה גדול כחה של צדקה לא רק שאותו צדיק עלה ממות לחיים אלא עוד הוסיפו לו כ"ב שנים על שנותיו.

 ובשם הגר"א אמרו בזה חשבון נפלא הפלא ופלא, הרי אמרו (בב"ב ט' ע"א) הנותן פרוטה לעני יתברך שש ברכות והמפייסו בדברים יתברך בי"א, בנימים הצדיק שגמל חסד עם שמונה נפשות מישראל התברך לפי זה בשמונים ושמונה ברכות (י"א פעמים שמונה), והנה אמרו (סוטה כ' ע"ב) זכות תולה ג' חדשים, וג' פעמים פ"ח הרי רס"ד חדשים שהן הם כ"ב שנים והדברים שמחים ומאירים.

 הצדקה ומעשר כספים יפים הם לישראל בכל עת ובכל שעה, אך בימי עברה וזעם על אחת כמה וכמה! בימים הקשים שעוברים על כלל ישראל ועל יושבי ארץ קדשנו בפרט, נתחזק במצוות אלה כי הם חיינו ואורך ימינו!

 וכבר אמרו חכמים אין ישראל נפדה אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה (ישעיהו א' כ"ז).

תגיות: