שילוח הקן (תשס"ו)

מרן הגאב"ד שליט"א

כי יקרא קן צפור לפניך (דברים כ"ב ו-ז)

הנה נחלקו האחרונים במצוה זו אם מצוה חיובית היא, וכל אימת שנקרה לפניו קן צפור חייב לשלח את האם אף שאין לו צורך כלל באפרוחים או בביצים, או מצוה קיומית היא ורק הרוצה להנות ולקחת אפרוחים או ביצים מצווה לשלח את האם, אבל אם אין לו ענין באפרוחים וביצים אין עליו מצוה כלל לשלח את האם, וכשחיטה שאינו מצווה לשחוט אא"כ רוצה לאכול בשר וכהפרשת תרו"מ שאינו מצווה בה אא"כ אוכל פירות ארץ ישראל (כן מבואר ברש"י גיטין מ"ז ע"ב אך הט"ז ביו"ד סי' א' ס"ק י"ז סובר דחייב להפריש תרו"מ אף אם אינו רוצה לאכול ורעק"א חלק עליו שם ופלא שלא הביאו מדברי רש"י הנ"ל).

 

בשו"ת חות יאיר סי' ס"ז הסיק דמצוה זו חיובית היא וכ"כ עוד אח' וכמבואר בפתחי תשובה יו"ד סי' רצ"ב ס"ק א' עי"ש, ומאידך נקטו בספר המקנה קידושין דף מ"ב, החת"ס שו"ת או"ח סי' ק' והחזו"א יו"ד סי' קע"ה דהוי מצוה קיומית, ונעיין בס"ד איזהו דרך ישכון בו אור.

החו"י הוכיח כדרכו מהמבואר בחולין קל"ט ע"ב "יכול יחזור בהרים ובגבעות ת"ל כי יקרא" ואם אין כאן אלא מצוה קיומית ואינו חייב בה אלא אם לוקח את ביצים כיצד הו"א שיחזר בהרים וגבעות וע"כ דמצוה חיובית היא עי"ש.

אך אני בעניי נתקשיתי להבין הו"א זה שיחזר בהרים וגבעות לקיים מצוה זו אף לפי הסברא דהוי מצוה חיובית, דמ"מ פשוט דאין כאן חיוב אלא כשיש קן לפניו אך כיצד הו"א שיחזר אחר מצוה זו בהרים, מתי יחזר, וכמה יחזר, וכי כל היום כולו יעלה הרים ירד בקעות לחפש קיני ציפור והלא לא מצינו כלל מצוה מעין זו בתורה, ורק במצוה שמוטלת עליו כחובה בזמן מסוים צריך להשתדל ולטרוח ואף לחזר בהרים כדי להשיגה כגון במצות לולב וסוכה וכדו', (ואף במצוות אלה דנתי במק"א עד כמה חייב לטרוח להשיגן עיין מנחת אשר בראשית סימן ל"ט אות ב'), אבל בשילוח הקן מה הו"א שיחזר בהרים וכי כל חייו יחזר בהרים, ועי"ש ברש"י שכתב דהו"א שיחזר משום דכתיב שלח תשלח אך מ"מ תימה וכי חייב לחזר ללא גבול, אלא נראה לכאורה דכל הרבותא הוא דאף מדת חסידות ליכא לחזר ולחפש אלא כי יקרא בלבד, ואף שיש דוחק בפירוש זה, קשה להבין את הדברים כפשוטן.

ואפשר עוד דלאו דוקא אמרו יכול יחזר בהרים, אלא כונתם לכללות ענין החיזור דהו"א שצריך לחזר לקיים מצוה זו ולשלח את האם ולקחת את הבנים אף שאין לו צורך בהם, קמ"ל דהוי מצוה קיומית ורק כשיש לו צורך באפרוחים או בביצים מצווה הוא לשלח את האם. וחפשתי בראשונים ומצאתי את שאהבה נפשי בחי' המאירי שכתב "מצות שילוח הקן אינה מצוה שיהא צריך לחזר אחריה ר"ל שאם ימצא לו קן שיטול את הבנים כדי לקיים מצות שילוח באם, או שיחזר אחר מצוה זו בהרים וגבעות, אלא לכשיזדמן לידו יקיים שנא' כי יקרא" הרי לן דהו"א שיטול את הבנים כדי לקיים מצוה בשילוח האם וקמ"ל דרק אם ירצה בבנים מצוה עליו לשלח האם.

ולפי"ז לא רק שאין מזה ראיה דהוי מצוה חיובית אלא אדרבה כל כונת חז"ל דהוי מצוה קיומית.

ובאמת מצינו כעין הנאמר כאן דהו"א שיחזר בהרים לקיים מצוה זו, עוד מצינו בירושלמי סוטה פ"ט ה"א לגבי מצות עגלה ערופה "כי ימצא ולא שתהא עומד ומצותת עליו" ופי' הפ"מ שאינו צריך לחזר ולחפש אחר חלל להביא עגלה ערופה, וגם שם תימה דכי הו"א שצריך להסתובב בהרים ולחפש חללים, ולכאורה צ"ל דאף אם יצא קול שיש חלל אי"צ לחפש אחריו ואפשר דכן בני"ד אף אם יש קול שיש קן צפור אי"צ לחזר אחריו, ועיין עוד בחזו"א שם אות ב' שכתב דהו"א שחייב פעם אחת בחייו לקיים מצות שלוח הקן ולחזר בהרים לקיימו, וזה תימה, ולא מצינו במק"א גדר זה שצריך פ"א בחיים לקיים מצוה קיומית כחובה, וצ"ע.

וע"ע בספרי ראה לגבי עיר הנדחת "כי תשמע ולא החוזר" ופירש רבינו הלל שאינו צריך לחזור אחריו, וכיוצ"ב בתוספתא פ"ב מב"מ ה"ט לגבי השבת אבידה, פריקה וטעינה, "אין מחייבין אותו להיות מחזר ומפרק ומטעין שנאמר כי תפגע כי תראה" ונראה מכ"ז דבכ"מ דכתיב כי כגון כי תראה כי יקרא וכדו' דרשו חז"ל דאינו חייב להיות מחזר.

וע"ע במד"ר ויקרא ט' ט' "גדול השלום שכל המצוות כתיב בהו כי תראה, כי תפגע, כי יקרא, אם באת מצוה לידך אתה זקוק לעשותה ואם לאו אי אתה זקוק לעשותה כתיב הכא בקש שלום ורדפהו".

ולכאורה נראה הצד השוה שבכל הני שאכן מצוות חיוביות הן כגון השבת אבידה, פריקה וטעינה, עיה"נ, ועגלה ערופה דכאשר הדבר והענין מתגלה חייב האדם לקיים המצוה וה"ה בשילוח הקן וזה ראיה לחו"י, ואי אפשר לומר בכל הני כסברת החזו"א דאטו הו"א שחייב לקיים מצוות עג"ע ועיה"נ פעם אחת בחייו והלואי שלעולם לא יתקיימו, אך באמת נראה לענ"ד כנ"ל דלכאורה א"א לחייב לחזר אחרי כל המצוות האלו וע"כ דהו"א דיש בזה מדת חסידות וקמ"ל דאין בזה כלל מצוה, ועדיין צ"ע. (ועיין מקור חיים סימן תל"א בדיני בדיקה וביטול שכתב דרק בשלוח הקן פטור מלחזר מגזה"כ אבל בשאר המצוות חייב כגון בדיקת חמץ, וצ"ע).

 

ב

 

ובשו"ת חת"ס או"ח סי' ק' כתב לתלות ספק זה בטעמי מצוה זו, ונקדים לבאר בזה את דברי הראשונים בטעמי המצוה, הנה הרמב"ם במו"נ ח"ג פרק מ"ח כתב דטעם המצוה משום מדת הרחמנות (והרמב"ן בפי' עה"ת והחינוך במצוה תקמ"ה חיזקו דבריו בעומק רב, דהנה תמהו רבים על טעם זה של הרמב"ם מהמשנה בברכות ל"ג ע"ב האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותו, ובגמ' אמרו שני טעמים. א' שמטיל קנאה במעשה בראשית ב', שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזירות, והרמב"ם בהלכות תפלה פ"ט ה"ז כתב רק את הטעם משום שאין לעשות מדותיו של הקב"ה רחמים הרי דאין טעם מצוה זו משום רחמים, ועי"ש מה שתירצו.

וביאור הדברים בעומקם נראה דאין רחמי הקב"ה כרחמי בשר ודם, דבו"ד מוכרח ברחמנותו, וטבעו הוא, וממילא יש בו חסר כיון דאסור בזיקים הוא ברחמנותו, אבל הקב"ה אינו מוכרח ברחמנותו אלא משום שרצונו לרחם, וזה כונת הרמב"ם בפיה"מ בברכות שם ובפ"ט מהל' תפלה דאילו היו מדותיו של הקב"ה רחמים לא היה מתיר את השחיטה אלא מדותיו גזירות, ומ"מ במצוה זו דשלוח הקן גזר לרחם, ובשחיטה גזר שלא לרחם, ומשום כך משתקין אותו שאומר על קן ציפור יגיעו רחמיך, ומשמע מדבריו דכמו שמרחם הקב"ה על העופות חייב לרחם אף עלינו. וע"ע תוס' מגילה כ"ה ע"א שהקשה על דברי הקליר דמצות אותו ואת בנו משום רחמים הוא ממה שאמרו משתקין אותו גבי שילוח הקן ומבואר מדבריהם דנקטו דבאמת אין מצות שלוח הקן משום רחמים, ולדברינו יש ליישב את דברי הקליר ודו"ק. (אמנם הרמב"ם במו"נ שם כתב שנחלקו החכמים בדבר, המשנה בברכות סוברת דאין טעם למצוות אבל נקטינן עיקר כמ"ד יש טעם במצוות עי"ש ודו"ק).

ובאמת יש מקור לדרך זה במד"ר לפרשתנו פרשה ו' א' "וכשם שנתן הקב"ה רחמים על הבהמה כן נתמלא רחמים על העופות, מנין שנא' כי יקרא קן ציפור" וכו' עי"ש ומסתבר לפי"ז דאין מצוה זו נוהגת אלא אם רוצה ליקח את הבנים דאז נצטוינו למעט צער האם ע"י שנשלחנה אבל כשאין לו צורך כלל בבנים למה נתאכזר לשלח האם וליקח הבנים, הלא אין זו מידת רחמנות אלא מידת אכזריות. אבל לפימ"ש בזוה"ק דע"י מצוה זו מתעוררים רחמי הקב"ה על שכינתו ועל בניו שבגלות, אפשר דהוי מצוה חיובית כדי לעורר רחמי שמים.

ומתוך כך הוסיף החת"ס דכיון דמסתבר שאין טעם הזוהר עיקר דהלא טעם זה שייך רק בזמן חורבן הבית ומה נענה בטעם מצוה זו בזמן שביהמ"ק עומד על תלו, אלא ע"כ עיקר הטעם כדברי הראשונים הנ"ל, וממילא נראה דאין זו מצוה חיובית אלא מצוה קיומית עי"ש.

אמנם באמת, כבר שאל שאלתו של החת"ס ר' אלעזר בן הרשב"י בזוהר שם, דענין זה מקורו בתקו"ז תיקון ו' ושם איתא סמוך ונראה למה שאמר הרשב"י בסוד שילוח הקן כנ"ל "קם ר' אלעזר ואמר, והא קדם דגלו ישראל ושכינתא במאי הוו מקיימין שילוח הקן, א"ל ר' שמעון ברי בגין לאתערא רחמין על אינון נפשין רוחין ונשמתין דהוו אזלין בגלותא וגלגולא" וכו' הרי דאף בזמן הבית מעוררת מצוה זו רחמים על הנשמות הנדחות, ואין בקושיא זו כדי לדחות טעם הזוה"ק, ומ"מ מסקנת החת"ס דאין מצוה זו חיובית אלא קיומית ויותר מזה כתב דהמשלח אם כשאין לו צורך בבנים נוהג מנהג אכזריות ולא רחמנות עי"ש.

אך באמת כל תשובה זו של החת"ס חידוש פלא הוא, דאין דרך הפוסקים לבא מטעמי המצוות להכרעת הדין, וכנראה שהדברים נכתבו ע"י רבינו החת"ס לרוחא דמילתא.

 

ג

 

ואכן נראה עיקר מדברי הראשונים דרק כשרוצה ליקח הבנים מצוה עליו לשלח את האם, דהנה הקשו התוס' וכל הראשונים בקי' ל"ד ע"א במה שאמרו דנשים חייבות בשלוח הקן משום דהוי מ"ע שאין הזמ"ג דתיפ"ל משום דיש בה לאו, ותי' בדרכים שונות, ואת"ל דכל העובר על הקן ציפור ואינו משלח את האם ביטל מצות עשה לק"מ, דהלא ברור ופשוט דאינו עובר בלאו אלא אם לקח האם על הבנים דלא תקח האם על הבנים כתיב וא"כ יש נפ"מ במה שחייבות הנשים במצוה העשה לענין שאסור להם לעבור על הקן ולא לשלחה, אלא ע"כ דגם במ"ע אין עוברים אא"כ נוטל אם על הבנים, וזו לכאו' ראי' פשוטה ומפורשת ותימה על האח' שנקטו דהוי מצוה חיובית.

ובשיטת הרמב"ם מבואר יותר מזה דס"ל דאין כלל מצות עשה אלא אם עבר קודם על הלאו דבפי"ג משחיטה הלכה א-ב לא פתח הרמב"ם דיני שילוח הקן כדרכו ב"מצות עשה לשלח" וכו' אלא כתב דיני לאו הניתק לעשה דהיינו אם לקח האם על הבנים ושחטה לוקה, ותימה לכאו' למה שינה מדרכו בכל מקום וכדמצינו בריש הל' תפלה ובפי"ד לגבי ברכה"נ ובפי"ד משחיטה לגבי כיסוי הדם, וגם במצוות קיומיות כן דרכו וכדחזינן בריש הל' שחיטה שכתב "מצות עשה שישחוט כל הרוצה לאכול בשר", אלא ע"כ משום דס"ל דבאמת אין מצ"ע של שילוח הקן אלא למי שעבר על הלאו דלא תיקח בלבד והוי כעשה דהשבת גזילה שלא נאמרה אלא למי שגזל וכך מוכח מכל תוכן דבריו שם בפי"ג משחיטה, וע"ע בפרטי המצוות ריש הל' שחיטה מצוה צ"ח "שלא ליקח אם על הבנים" ובמצוה ק' "לשלח האם אם לקחה על הבנים" הרי דזה כל מצות העשה, וכך מבואר גם מדבריו בשורש ו' בסהמ"צ שם הבחין בג' עניני עשה ול"ת, יש שעשה ול"ת הם על ענין אחד כמו בשבת ויו"ט, ויש שעשה קודם לל"ת כגון ולו תהי' לאשה, לא יוכל לשלחה, ויש עשה שקדמו לאו כמו שלח תשלח את האם, ומבואר מכל זה דעת הרמב"ם דמצוה זו כמצות השבת הגזילה ואינה נוהגת אלא במי שעבר על הלאו דלא תקח האם על הבנים, וכך מבואר גם בשו"ת הרשב"א ח"א סי' י"ח בשם הר"י בן פלט בטעם דאין מברכין על מצוה זו דהוי מעין מהבב"ע כיון שא"א לקיימה אא"כ עבר בעבירה עי"ש, וכן מבואר עוד בחידושי הר"ן חולין קמ"א ע"א עי"ש.

ופשוט דלשיטתם אין מצוה זו חיובית ואף מצוה קיומית אינה אלא רשות בעלמא כל זמן שלא עבר בלאו, דהרוצה ליקח הבנים משלח את האם כדי שלא יעבור בלאו אך אין בזה קיום מצות עשה כלל אלא היתר.

אמנם בפי' רבינו בחיי עה"ת בפרשתנו כתב דאין מברכין על מצוה זו כיון שאין מצווה בה אא"כ רוצה ליקח הבנים עי"ש, אלא שיש לעיין לשיטתו למה מברך על השחיטה ועל הפרשת תרו"מ, וצ"ע.

ומבואר מכ"ז דרוב הראשונים סברו דאין מצוה כלל לשלח את האם אלא כשרוצה בבנים, ומ"מ נהגו לשלח, ונראה דמשום סגולת המצוה לעורר רחמי שמים כדברי הזוה"ק וסגולתו לזכות לבנים כמבואר במדרש והביאו החינוך שם נהגו לרדוף אחרי מצוה זו, ואפשר דמשום סגולה זו הו"א שיחזר בהרים לקיימה, וע"ע בברכ"י יו"ד רצ"ב אות ח' שכתב "ומדברי האר"י משמע שצריך להשתדל לקיים מצוה זו ודכותה", הרי דסגולת מצוה זו מיוחדת ויש להשתדל לקיימה אף שמעיקר הדין אמרו שאינו חייב לחזר בהרים כנ"ל, אך צ"ע מה כונתו "ודכותה" וצ"ע. אך החת"ס נקט דיש אכזריות לשלח את האם כשא"צ לבנים.

ומשום כך נראה להכריע דאם מצא קן ציפור ביער וכדו' לא ישלח כשא"צ לבנים ושוא"ת עדיף אבל אם מצאו במרפסת ביתו וכדו', במקום שבלא"ה רוצה לסלקו משום חשש כינים ומחלות וכדו' ודאי יעשה באופן קיום המצוה ויכוין לשם מצוה דאף אם אין חיוב בכה"ג לכאורה יש מצוה, ודו"ק בכ"ז.

 

ד

באופן השילוח

 

הנה החת"ס כתב שם דנחלקו רש"י והרמב"ם אם צריך לשלח ממש בידו או שיוצא יד"ח אף אם הבריח את האם בגרמא, ומקור פלוגתתן במה שנחלקו ר' הונא ור' יהודה בחולין קמ"א ע"ב דלר"ה משלחה ברגליה ולר"י בכנפיה ורש"י כתב שני פירושים, א' לר"ה אוחזה ברגליה ומשלחה ולר"י אוחזה בכנפיה, ב' לר"ה יצא ידי חובת שילוח אף שהולכת לה ברגליה ואינה יכולה לעוף כגון ששבר כנפיה ולר"י אין מצות שילוח אלא כשהיא עפה בכנפיה, ורש"י נקט עיקר כפי' זה, ולפי"ז אין קפידא שיאחזנה כלל, אבל הרמב"ם בפי"ג ה"ה משחיטה כתב אוחזה בכנפיה ומפריחה", משמע שצריך לאחוז בה ולשלחה.

ולפי"ז דן החת"ס דלשיטת הרמב"ם א"א לקיים מצוה זו בשבת משום איסור מוקצה ומשום מלאכת צידה ע"ש.

אך באמת נראה דודאי אינו צריך לתופסה ודי במה שנוגע בכנפיה ודוחפה כדי להפריחה כדי לקיים מצות שלח תשלח ואין בה מלאכת צידה כלל, דצידה היפך ענין השילוח הוא, ונראה פשוט דאין צריך לצודה כדי לשלחה, ולכאו' זה פשוט כ"כ עד שצ"ע על החת"ס, ואפשר דאף איסור מוקצה אין בזה בהכרח כיון שבטבע העופות די במה שנוגע בהם כדי להפריחם וא"צ לטלטלם ולדוחפם ממש, ובנגיעה בעלמא הרי אין איסור מוקצה, וצ"ע.

(ועוד כתב החת"ס שם דלפי טעם הזוהר במצוה זו, מסתבר דאינה נוהגת בשבת, דשבת זמן שמחה הוא ואין ראוי לעורר בה יללה וצער בשמים, ודברי חידוש הם אלה כמובן לכל בר דעת).

ומתוך כך יש לתמוה לכאורה על מש"כ החזו"א בפשטות ביו"ד סי' קע"ה "ואין נפקותא בשילוח אם לוקחה ביד ע"מ לשלחה או שמגרשה עד שתברח", ולכאו' מבואר להדיא ברמב"ם שצריך לאחוז בה ולהפריחה, אך באמת ראיתי שגם רבינו המהרש"ל ביש"ש חולין פי"ב ה"ז כתב דכל המחברים נקטו כפי' השני ברש"י ולא הביאו כלל את הרמב"ם שחלק עליו, וע"ע בשו"ת תורה לשמה לבעל הבא"ח  בסי' רע"ח שנשאל האם יכול לקיים מצוה זו ע"י הברחת הציפור בגרמא וכתב להוכיח מדין שחיטה ע"י גרמא, ופלא שלא הביא את דברי הרמב"ם בעידנא דעסיק ביה, ונראה מכ"ז דכל הני אחרונים הבינו מדברי הרמב"ם דאין קפידא ועיכוב בעיקר המצוה שיאחזנה ואין שיטת הרמב"ם כפי' קמא שברש"י וכל כונתו רק שצריך להפריחה שתעוף ולא שתלך ברגליה והדרך להבטיח זאת ע"י שאוחז בכנפיה ומבריחה אבל אין אופן זה קפידא ותנאי בעיקר מצות השילוח, אך ראיתי בבהגר"א ביו"ד סי' רצ"ב שכתב כדברי החת"ס שנחלקו רש"י והרמב"ם והרמב"ם סובר כלישנא קמא ברש"י עי"ש ודו"ק.

 

ד

 

כי יקרא פרט למזומן

 

הנה נסתפקו גדולי הזמן ביסוד דין זה אם תלוי בבעלות או במציאות המצאות הקן ומיקומו, ונפ"מ אם יועיל הפקרת הקן או מקומו כדי להתחייב בשילוח הקן אף אם ימצא הקן ברשותו, ואבאר בזה הנלענ"ד.

הנה מבואר בחולין דף קמ"א ע"ב דאם היתה ברשותו רשותו קונה לו ולכן הקשו למה חייב ביוני שובך ויוני עלייה ותירצו דכיון דאסור לזכות כ"ז שהאם רובצת על הביצים גם חצירו לא זכיא ליה, הרי לן דתלוי בקנין ואם קונה הו"ל מזומן וכ"כ רש"י ב"ב ק"ב ע"א, ומתוך כך י"א דאם יפקיר את הקן שוב חייב בשילוח.

אך לענ"ד נראה דאין גדר מזומן תלוי בקנין בלבד אלא אף בקנין, דעיקר גדר מזומן בפשוטו תלוי במציאות הדברים ואם הקן נמצא בביתו ממש וברשותו המשתמרת ככל חפציו הוי מזומן אף אם יפקירנו, אך אם נמצא במקום שאינו משתמר ממש ומצוי שדברים נקרים באותו מקום ואין כאן מזומן מצד המציאות מ"מ אם קונה הוי מזומן דכל הקנוי לו לא הוי גדר מקרה.

(ובאמת נלענ"ד דאילו היה מהני בזה הפקרת הקן, לא צריך כלל להפקירו דכיון דבזמנינו אין אפי' אחד מאלף שירצה לזכות בקן ציפור אלא אדרבא ממהרים לסלקו ולהשליכו מחשש כינים ומחלות שהיונים מפיצים, כל כה"ג אין חצירו קונה לו שלא מדעתו וכמבואר בב"ק כ"ט ע"ב דסתם גללים אפקורי מפקר להו ואין חצירו זוכה לו דאין חצירו זוכה לאדם אלא מה שמסתמא ניח"ל לקנות).

וכבר נחלקו בד"ז שני גדולים בדור שלפנינו דבשו"ת התעוררות תשובה יו"ד סי' קנ"ד נטה לומר דאדם יכול להפקיר תרנגולין שברשותו ולהתחייב בכך במצוות שילוח הקן, והציע דבריו לפני הגר"מ אריק, ובשו"ת אמרי יושר ח"א סי' קנ"ח השיב הגרמ"א דעתו דמ"מ הוי מזומן כיון שהתרנגולין בביתו ממש עי"ש, ולענ"ד מסתבר כדבריו, וכך נראה גם מפשטות לשון הגמ' דכל דהוי מזומן אין בו מצוה, וע"ע שם דף קל"ט ע"ב "מה דרך שאין קינו בידך אף כל שאין קינו בידך", מכאן אמרו יוני שובך ויוני עלייה שקננו בטפיחין ובבירות ואווזין ותרנגולין שקננו בפרדס חייב בשילוח אבל קננו בתוך הבית פטור משילוח" ומכל זה משמע שאין זה תלוי בקנין אלא תלוי במציאות של זימון, ועי"ש ברש"י ד"ה שאין קנו בידך "אין קן מזומן לך ואין קנוי לך" ונראה דכונתו לתרי עניני ולא לענין אחד דכל שהקן מזומן או קנוי פטור משילוח, וראיתי גם במנחת שלמה חלק ב' סי' צ"ז אות כ"ו שכך נוטה גם דעתו הגדולה עי"ש.

(ובקובץ מבקשי תורה חי"ב נכתב בשם מרן הגריש"א שליט"א דלא מהני הפקרת היונים שברשותו דכל שהיה שלו מקודם הוי מזומן אף אם הפקירו אח"כ, ונראה דטעות בהבנה יש כאן מצד המעתיק ובודאי לא היתה כונת הגאון לד"ז דלהדיא מבואר שם דף קל"ט ע"א דתרנגולין שמרדו ופקע בעלותן חייב בשילוח הרי דאף שהיה שלו מקודם נתחייב כשנעשה הפקר אלא מסתבר דגם כונת הגאון להמבואר לעיל דכאשר הפקיר קן שהיה שלו והוא ברשותו ובחזקתו הוי מזומן אף שפקע בעלות משא"כ בתרנגולת שמרדה שיצא ממציאות חזקתו, וזה ברור ופשוט.

וראיתי מי שכתב דראוי להפקיר לא את הקן בלבד אלא את כל המרפסת וכדו' המקומות שהיונים מקננות בהם כדי שלא יהיה מזומן, אך מלבד מה שיש לפקפק בחלות ההפקר בזה דהוי הערמה גמורה ואינו דומה למכירת חמץ כלל דאנן סהדי שאם יבא אחד ויזכה במרפסת ביתו שלא יניח לו כלל (ובדוחק יש לומר שמפקיר רק את מקום הקן בדרך ברירה ואכמ"ל), נראה עוד דאף אם תחול ההפקר מ"מ הוי מזומן כיון שהוא נוהג במרפסת ביתו מנהג בעלים העושה בתוך שלו הוי מזומן, וכעי"ז כתבתי במנחת אשר לפסחים סי' ט' דלא יהני הפקרת ביתו שלא יעבור על בל יראה דכל עוד הוא גר בבית כדרכו הוי מצוי בידו וכך נראה גם לענין גדר מזומן ודוק בזה.

ולעיקרא דמילתא נראה דהקן שבמרפסת הבית וכדו' הוי מזומן אבל מה שעל אדן החלון החיצוני או על מרזב מחוץ לבית או על הגג שאין משתמשין בו וכדו' הוי כי יקרא ודו"ק כי קצרתי.