בכוונת קדיש יתום (תש"פ)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב (כל בו וריב"ש בשם תנחומא וספרי, ובחיי בשם מסכת כלה, וב"י בשם הזוהר, ובא"ז בשם תנא דבי אליהו רבא); ע"כ נהגו לומר על אב ואם קדיש בתרא י"ב חדש, וכן נהגו להפטיר בנביא, ולהתפלל ערבית במוצאי שבתות שהוא הזמן שחוזרין הנשמות לגיהנם, וכשהבן מתפלל ומקדש ברבים, פודה אביו ואמו…

שמחת סיום מסכת (תשע"ט)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ואמר אביי תיתי לי, דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן" (שבת קי"ח ע"ב). "כשמסיים מסכת, מצוה לשמוח ולעשות סעודה, ונקראת סעודת מצוה" (רמ"א בשו"ע יו"ד סימן רמ"ו סעיף כ"ו). ובש"ך (שם ס"ק כ"ז) כתב דכיון דהוי סעודת מצוה מותר לאבל תוך י"ב חודש לאכול שם. והרמ"א הלך לשיטתו וכתב בהל' תשעה…

תפילה לרפואת החולים (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  "ויצעק משה אל ה' לאמר א-ל נא רפא נא לה" (י"ב י"ג). "אמר רבי יעקב אמר רב חסדא כל המבקש רחמים על חבירו אין צריך להזכיר שמו, שנאמר אל נא רפא נא לה, ולא קמדכר שמה דמרים" (ברכות ל"ד ע"א). א הנה יש לעיין בשורש הענין שנהגו להתפלל על החולה, אם מצוה מיוחדת יש…

אם ראוי להנות מתלמוד תורה (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הן נצטווינו ללמוד תורה לשמה, והפליגו חז"ל במעלת העושה כן עד שאמרו (אבות פ"ו מ"א) "כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה", ועוד אמרו (תענית ז' ע"א) "כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים", ועוד אמרו (סנהדרין צ"ט ע"ב "כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה", וכן אמרו…

לחם משנה (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

 "והיה טעמו כטעם לשד השמן" (י"א ח'). "ויהי  ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה" (שמות ט"ז כ"ב). א לחם משנה מהתורה או מדרבנן הנה  מפסוק זה למדו חז"ל בשבת (קי"ז ע"ב) מצות לחם משנה בשבת וכדאמרו שם "אמר ר' אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות דכתיב לחם…

פסח שני (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו על מצות ומררים יאכלהו (ט' י"א).   הנה שנינו (פסחים צ"ג ע"א) "ת"ר חייב כרת על הראשון וחייב כרת על השני דברי רבי רבי נתן אומר חייב כרת על הראשון ופטור על השני ר"ח בן עקביא אומר אף על הראשון אינו חייב כרת אא"כ לא עשה…

בענין אכילת המן וברכתו (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

והיה טעמו כטעם לשד השמן (י"א ח'). א"ר אבהו, אל תקרי לשד אלא שד, מה שד זה תינוק טועם בו כמה טעמים אף המן כל זמן שישראל אוכלין אותו טועמין בו כמה טעמים (יומא ע"ה ע"א). הנה אף שאין בפרשת המן מצוה לדורות, כמה חקרי הלכות דנו בה, ואף נפ"מ להלכה למדו ממנה, ונדון בה…

לחם משנה (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

שָׁטוּ הָעָם וְלָקְטוּ וְטָחֲנוּ בָרֵחַיִם, אוֹ דָכוּ בַּמְּדֹכָה, וּבִשְּׁלוּ בַּפָּרוּר, וְעָשׂוּ אֹתוֹ עֻגוֹת; וְהָיָה טַעְמוֹ, כְּטַעַם לְשַׁד הַשָּׁמֶן.  (י"א ח'). וַיְהִי בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי, לָקְטוּ לֶחֶם מִשְׁנֶה–שְׁנֵי הָעֹמֶר, לָאֶחָד; וַיָּבֹאוּ כָּל-נְשִׂיאֵי הָעֵדָה, וַיַּגִּידוּ לְמֹשֶׁה. (שמות ט"ז כ"ב) הנה מפסוק זה למדו חז"ל בשבת (קי"ז ע"ב) מצות לחם משנה בשבת וכדאמרו שם אמר ר' אבא בשבת חייב…

פסח שני (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח לה'" (ט' י').   הנה ידועה קושית התוס' בפסחים ג' ע"ב, למה לא עלה ר' יהודה בן בתירא לרגל, והצל"ח ביאר דבריהם דלא הקשו למה לא עשה את הפסח וביטל מצותה דכיון שהיה בדרך רחוקה ופטור…

נר שבת (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"בהעלותך את הנרות" (ח', א'). במדרש תנחומא ובעוד מדרשי חז"ל רמזו בפסוק זה מצות נר שבת. אף אנו נעסוק במצוה גדולה וחביבה זו. הנה במצות נר שבת מצינו ג' טעמים ביסוד המצוה, כבוד שבת, עונג שבת, ושלום בית. ונבאר בזה את הנלענ"ד. בשבת כ"ה ע"ב ביאר רבא את דברי רבי ישמעאל שאין מדליקין בעטרן דמתוך…