טעמא דקרא וטעמי המצוות (תשע"ט)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

א ביסוד גדר טעמי המצוות "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חקה גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י). "חוקותי – דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא גזרת המלך וחקותיו על…

טעמא דקרא וטעמי המצוות (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

 "זאת חקת התורה" (י"ט ב'). א ביסוד גדר טעמי המצוות "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י). "חוקותי – דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר…

כל קבוע כמחצה על מחצה (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים" (י"ט י"ד). "דאמר רבי אלעזר בר צדוק: מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה – יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם….

טעמא דקרא וטעמי המצוות (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

זאת חקת התורה (י"ט ב') "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י). "חוקותי – דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא גזרת המלך וחקותיו על…

קברי צדיקים אם מטמאין (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה מימות עולם השתטחו בני ישראל על קברי אבותיהם נוחי עדן ושפכו צקון לחשם במקום מנוחת צדיקי עולם מצוקי תבל ואומנות אבותיהם בידיהם, הנביא ירמיהו התפלל בקברות האבות ובקשום לעורר רחמי שמים בשעת הגזירה, ואחינו הכהנים שנצטוו להזהר מלהטמאות למת גם הם עז חפצם מימות עולם לזכות להתפלל על קברי צדיקים וכמעט בכל דור מוצאים…

מצות הטבילה (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והזה הטהר על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב"(י"ט י"ט). הנה נחלקו חכמים ורבי יוסי בשבת קכ"א ע"ב אם טבילה בזמנה מצוה ולכן אף אם שם כתוב על בשרו לא מהדרינן אגמי וטובל בזמנו או טבילה בזמנה לאו מצוה היא ומהדרינן אגמי למנוע מחיקת השם. ומצאנו כמה…

טעמא דקרא וטעמי המצוות

מרן הרב אשר וייס

"זאת חקת התורה" (י"ט ב'). א ביסוד גדר טעמי המצוות "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י). "חוקותי – דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר…