בדיקת הציצית כל בוקר (תש"פ)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

(מדת הטורח בבירור הספיקות) "דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם" (ט"ו ל"ח). הנה כלל גדול בידינו דאף במקום שלפי ההלכה הפסוקה יש להקל בספיקות כל שאפשר לברר מצווים אנו לברר ולא לסמוך לקולא בין אם מדובר בדין רוב, חזקה וספק ספיקא. וכך מצינו אף בדין ספק טומאה ברשות…

מצות ציצית (תשע"ט)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם" (במדבר ט"ו, ל"ח). במנחות ל"ז ע"ב איתא "רבינא הוי קא אזיל אחורי דמר בר רב אשי בשבתא דריגלא איפסק קרנא דחטיה ולא אמר ליה ולא מידי, כד מטא לביתיה אמר ליה מהתם איפסק, א"ל אי אמרת ליה מהתם שדיתיה, והא אמר מר גדול כבוד הבריות וכו' ה"נ כרמלית…

הפרשת חלה (תשע"ח)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה', ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת גורן כן תרימו אותה, מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה לדורותיכם" (ט"ו י"ז – כ"א).   "כתרומת גורן כן תרימו אותה' מה תרומת גורן…

מחלל שבת בפרהסיא (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת" (ט"ו ל"ב).   "השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה, והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא ובינינו לעולם, לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם…

עשה דוחה לא תעשה (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" (ט"ו ל"ח). הנה ממה שהתירה תורה כלאים בציצית למדו חז"ל (ביבמות ד' ע"א) דעשה דוחה ל"ת, ואעפ"י שגזה"כ היא, גדולי הדורות הוסיפו בזה טעם ותבלין בביאור טעמי דקרא, ונדון בזה בכמה דרכים. א כתב בזה רבינו הרמב"ן (שמות כ' ח'). "ואמת הוא ג"כ כי מדת זכור רמזו במצות עשה,…

מצוות ציצית חובת גברא וחובת טלית (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת" (ט"ו ל"ח). נחלקו אמוראי במנחות מ"א ע"א ושם מ"ב ע"ב אם ציצית חובת טלית היא או חובת גברא, למ"ד חובת גברא אין מצוה זו נוהגת אלא בלבישת הבגד ולמ"ד חובת טלית אין המצוה תלויה בלבישה כלל ואף כלים המונחים בקופסא חייבים בציצית, וקיי"ל דחובת גברא היא…

המשתמט ממצוות עשה (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם" (ט"ו ל"ח). "דמלאכא אשכחי' לרב קטינא דמיכסי סדינא, אמר ליה קטינא, קטינא, סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא, ציצית של תכלת מה תהא עליה, אמר ליה ענשיתו אעשה, אמר ליה בזמן דאיכא ריתחא ענשינן" (מנחות מ"א ע"א). הנה כתבו התוס' בערכין (ב' ע"ב ד"ה הכל חייבין בציצית) דאין הדברים…

דיני חממות ועציצים במצוות התלויות בארץ

מרן הרב אשר וייס

דין שמיטה בחממות   הנה נחלקו גדולי הזמן בנוגע לגידולי חממות האם קדושת שביעית נוהגת בהן, ושלש מחלוקות בדבר. הגרשז"א זצ"ל הקיל בזה כיון דשביעית בזמן הזה דרבנן, ושיטתו מבוארת במנחת שלמה חלק א' סי' מ"א. הגר"נ קרליץ שליט"א החמיר בזה בתכלית ונקט דדין חממות כדין שדה ממש לכל דבר ואין בהם צד קולא כלל…

מצות ציצית (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם (במדבר ט"ו, לח). א במינים החייבים בציצית "אין חייב בציצית מן התורה אלא בגד פשתים או של צמר רחלים אבל בגדי שאר מינים אין חייבים בציצית אלא מדרבנן (וי"א דכולהו חייבין מדאורייתא והכי הלכתא)" (שו"ע סימן ט' סעיף א'). הנה מחלוקת זו שבין הבית יוסף והרמ"א מחלוקת הראשונים…

ציצית ותכלת (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

פרשת שלח ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם (במדבר ט"ו, לח).  במנחות ל"ז ע"ב איתא "רבינא הוי קא אזיל אחורי דמר בר רב אשי בשבתא דריגלא איפסק קרנא דחטיה ולא אמר ליה ולא מידי, כד מטא לביתיה אמר ליה מהתם איפסק, א"ל אי אמרת ליה מהתם שדיתיה, והא אמר מר גדול כבוד הבריות וכו'…