הסכם יששכר וזבולון (תשפ"א)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות" (מ"ט י"ג). "שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה, והוא שאמר משה 'שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך', זבולון יוצא בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים" (רש"י שם). א אם זה הסכם שותפות הנה בדברי רש"י אלה לא מבואר אם היה ביניהם שותפות או הסכם, אלא…

ברכת שהחיינו ברואה חבירו ובחיסון הקורונה (תשפ"א)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד" (מ"ו כ"ט). יש לעיין למה לא מצינו בדברי חז"ל שיעקב ויוסף בירכו ברכת שהחיינו כדין הרואה חבירו לאחר שלשים יום וכמבואר בברכות (נ"ח ע"ב) ובשו"ע (סימן רכ"ה ס"א). וק"ו ליעקב שהתאבל על יוסף שנים רבות ולאחר כ"ב שנים…

בענין החיסון החדש לקורונה

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

לשאלת רבים, מורי הוראה, מנהיגי עם ועמך בית ישראל, בענין החיסון החדש נגד מחלת הקורונה, והשאלה כפולה ומכופלת, האם מותר לקחת חיסון זה או שמא ראוי להמנע מלקיחתו, ושמא חובה יש כדי למנוע סכנה מעצמו ומאחרים. יש החוששים לקחת חיסון זה משום שהוא חיסון חדש, והוא פותח והוצא לשימוש תוך זמן קצר יחסית, ועדיין לא…

שו"ת בענייני חנוכה בעידן הקורונה

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

א נר חנוכה במניני חצירות לכבוד תלמידי האהוב האברך המופלא מאוד הרה"ג ר' מאיר פרויליך שליט"א הנני במענה קצר לשאלתו שהיא חצי תשובה ערוכה בטוב טעם ודעת. כאשר בתקופה זו רבים עדיין מתפללים בחוצות, בחצירות ובגנים. והיות וימי החורף ממשמשים ובאים אף הוקמו הרבה אהלים המיועדים לתפלה, ורבים שואלים האם יש להדליק בכל המקומות הנ"ל…

ההסתמכות על דעת והרפואה בהלכה )תשפ"א)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה" (ל"ו כ'). "ומנלן דהא דקים להו לרבנן מילתא היא, דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מאי דכתיב לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, גבול שגבלו ראשונים לא תסיג. מאי גבלו ראשונים, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן דכתיב אלה בני…

קיבלו עלייהו חובה (תשפ"א)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ויפגע במקום" (כ"ח י"א). "מכאן שיעקב תיקן תפלת ערבית" (ברכות כ"ו ע"א). א מקורות הלכה זו הנה בכמה וכמה מקומות מצינו ענין "קיבלו עלייהו חובה", ונבאר הלכתא דא, שרשיה, פרטיה ודקדוקיה, דביסוד הדברים נראה פשוט דשני דינים יש בזה, קבלה פרטית וקבלה כללית. ונדון במקורות הלכה זו. א. תפילת ערבית. כתבו התוס' (יומא פ"ז ע"ב…