מחלוקת ראובן ויהודה על השלכת יוסף לבור

מרן הרב אשר וייס

ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו, ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו. (ל"ז כ"ה-כ"ז). א הנה נראה בעליל שנחלקו ראובן ויהודה בדין הזורק חבירו לתוך הבור וגורם לו מיתה, האם…

דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין

מרן הרב אשר וייס

ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויסיפו עוד שנא אותו (ל"ז ה') א פרשה זו מתחילה בדברי חלומות של יוסף, ומסתיימת בדברי חלומות של שר האופים ושר המשקים, אשר ע"כ נעסוק בדברי חלומות פרטיהם ודקדוקיהם לפי ההלכה. והנה יש ב' סוגיות בש"ס שלכאו' סותרים זה את זה. בסנהדרין (ל' ע"א) שנינו, "הרי שהיה מצטער על מעות…

אבר מן החי בבני נח ובישראל

מרן הרב אשר וייס

אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם (ל"ז ב') ובבראשית רבה (פרשה פ"ד ז') איתא "ויבא יוסף את דיבתם רעה, מה אמר … רבי מאיר אומר חשודים הן בניך על אבר מן…

זמן הדלקת נר חנוכה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

חקרי הלכות בזמן הדלקת נר חנוכה הנה שאלות רבות מתעוררות בענין זמני ההדלקה בנ"ח ואבאר את עיקרי הדברים וסדר הקדימה לענ"ד. שנינו בשבת כ"א ע"ב מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. ונחלקו הראשונים בביאור מה שאמרו משתשקע חמה האם הכונה לתחלת שקיעה או לסופה דהיינו צאת הכוכבים, בלשון הרמב"ם בפ"ד ה"ה משמע דהכונה…

חנוכה – הפסק בברכות (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א חנוכה מי שכבר בירך על הדלקת נר חנוכה ואחד מילדי הבית הפיל את החנוכיה ונשפך השמן ונכבו הנרות. האם עדיף שידליק במנורה מוכנה של אחד מבני הבית או יתקן שוב נרותיו ויתן שמן חדש, והאם צריך לחזור ולברך או יוצא יד"ח ע"י ברכתו הראשונה.   הנה לא זכרתי מדברי הפוסקים שידונו בשאלה זו ממש…

נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה" (בראשית ל"ח כ"ה). וכבר אמרו חז"ל ג' פעמים בש"ס, ברכות (מ"ג ע"ב), ב"מ (נ"ט ע"א), וסוטה (דף י' ע"ב), "נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים", ולמדו זאת מתמר שמסרה נפשה לשריפה ולא הלבינה את פניו…

קושיית הבית יוסף על שמונת ימי חנוכה (תשע"ב)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

הנה ידוע בשער בת רבים קושית רבינו הבית יוסף למה מדליקין נר חנוכה שמונה ימים, והלא בפך השמן היה כדי להדליק יום אחד ונמצא שלא היה הנס אלא שבעה ימים, ולמה תיקנו אפוא שמונת ימי חנוכה. וכבר מצינו קושי' זו בדברי הראשונים. בתוס' הרא"ש (שבת כ"א ע"ב) כבר הקדים את הבית יוסף בכל שלשת תירוציו….

הרואה נר חנוכה (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ורב ירמיה אמר הרואה נר של חנוכה צריך לברך, אמר רב יהודה יום ראשון הרואה מברך ב' ומדליק מברך ג', מכאן ואילך מדליק מברך שתים ורואה מברך אחת". שבת כ"ג ע"א) א שאלות רבות ושיטות רבות מצינו בברכה זו, ואבאר סוגיה זו לפי קט שכלי בס"ד. הנה ג' דרכים יש לכאורה בהבנת ברכה הרואה. א….