עניית אמן וברכת התורה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') הנה בפרשה זו מרומזים כל תרי"ג מצוות שבתורה כמ"ש בקב הישר פרק כ"ג בשם הרמב"ן וכ"כ באדרת אליהו להגר"א דלכן נאמר בפרשה זו (פסוק מ"ה) "את כל הדברים האלה" כמו שנאמר בעשרת הדברות (שמות כ' א') "וידבר אלקים את כל הדברים האלה" דבשניהם כלולים כל מצוות…

ברכת התורה בליל הבר מצוה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') במה ששאל לדעתי בענין מה שהעירו בכל נער המגיע למצוות למה אינו חייב לברך ברכת התורה בליל הבר מצוה, דהלא הברכה שבירך בבוקר לכאורה אין בה כדי לפוטרו בלילה דהלא בבוקר לא היה מחוייב אלא מדרבנן ובצאת הכוכבים נעשה בר חיובא מה"ת, וכמו שקטן אינו מוציא…

קריאת שמע וברכת התורה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') נשאלה שאלה בבית המדרש באחד שאיחר לקום בבוקר ולא היה סיפק בידו לברך ברכת התורה ולקרוא קריאת שמע בזמנה אלא או לקרוא קר"ש בלי ברכת התורה או לברך ברכת התורה ולקרוא קר"ש לאחר זמנה, כדת מה לעשות, ומה הדרך המוציאתו מידי עבירה, ונראה לבאר כמה צדדים…

אם ברכת התורה מעכבת

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') הנה בפמ"ג תרפ"ה מש"ז ס"ק ב' כתב דהקורא קריאת זכור ללא ברכת התורה אפשר דלא יצא יד"ח לפי המבואר בברכות ט"ו ע"א דרק משום שברכות מדרבנן לא מעכבי במצוות הרי דאילו היו ברכות מה"ת הוי מעכבי וברכת התורה הרי הוא דאורייתא (עיין משנ"ב מ"ז סק"א) בדין…

ברכת התורה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') יש לעיין בברכת התורה מה גדרה האם כברכת המצוה היא ומברך על מצות תלמוד תורה או שמא ברכת הודאה ושבח היא דכל הלומד תורה וקורא בה נצטוה לתת שבח והודיה להקב"ה שבחר בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו, ואף דכל ברכות המצוה וההודאה מדרבנן הם…