צום תשעה באב בזמן המגיפה (תש"פ)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

שו"ת לתשעה באב בעידן הקורונה א צומות בתקופת הקורונה לשאלת רבים בתקופה זו של מגפת הקורונה בדבר הצומות שבעה עשר בתמוז ותשעה באב הבעל"ט (שיהיו לששון ולשמחה ולמועדים טובים). הנה מבואר בשו"ע (או"ח תקנ"ד ס"ו): "חולה שהוא צריך לאכול, אין צריך אומד אלא מאכילין אותו מיד, דבמקום חולי לא גזרו רבנן". הרי דחולה אף שאין…

לא תחנם (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ונתנם ה' אלקיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם" (ז' ב'). "משנה: ואין עושין תכשיטין לעבודת כוכבים, קטלאות ונזמים וטבעות; רבי אליעזר אומר: בשכר מותר. אין מוכרין להם במחובר לקרקע, אבל מוכר הוא משיקצץ; ר' יהודה אומר: מוכר הוא על מנת לקוץ". "גמ': מנהני מילי, אמר רבי יוסי בר חנינא,…

משפט המוסר בדיני הממונות

מרן הרב אשר וייס

"ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה' לאבותיך" (ו' י"ח). "הישר והטוב – זו פשרה לפנים משורת הדין" (רש"י). "ולרבותינו בזה מדרש יפה אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין, והכונה בזה כי מתחלה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן…

עוסק במצוה פטור מן המצוה

מרן הרב אשר וייס

ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך (ו' ז'). "שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה אוכלין ושותין ארעי חוץ לסוכה ובגמ' שם מנא הני מילי דת"ר בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה" (סוכה כ"ה ע"א). בקובץ שיעורים ב"ב אות מ"ח חקר בדין עוסק במצוה פטור מה"מ אם הוי פטור בלבד וכעין…

קריאת שמע וענפיה (תשנ"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד (ו' ד'). א בעיקר מצות קר"ש בעיקר מצות קר"ש לא מצאנו הכרעה ברורה מדברי חז"ל אם חובתה מדין תורה או מדרבנן. בשבת דף י"א ע"א מבואר דמצותה מדאורייתא, אבל בברכות דף כ"א ע"א מבואר דקר"ש מדרבנן. ואכן מצאנו מחלוקת בין הראשונים אם חובת קר"ש מה"ת או דרבנן. דעת התוס'…

שו"ת בענין לא תחמוד

מרן הרב אשר וייס

ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך (ה' י"ח). א כבוד ידי"נ אהובי ת"ח ומזכה רבים ר' שמואל ליבוביץ הי"ו. יו"ר אגודת ישראל, לוס אנג'לס רב שלום עד בלי ירח. יקרת אגרתו קבלתי ונהנתי מאוד מדבריו היקרים, הנני במענה קצר. כבודו העיר על מה שכתב בספר…

עשרת הדברות

מרן הרב אשר וייס

אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים (ה' ו'). "את כל הדברים האלה מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם לומר כן א"כ מה ת"ל עוד אנכי ולא יהיה לך שחזר ופירש על כל דיבור ודיבור בפני עצמו" (רש"י שמות כ' א'). "ואת לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי…