שמחה בראש השנה ויום הכיפורים (תש"פ)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

הנה נחלקו רבותינו הגאונים והראשונים אם מותר להתענות בראש השנה כמבואר ברא"ש (ר"ה פ"ד סימן י"ד) ובמרדכי (שם סימן תש"ח) ובכל בו (סימן ס"ה) ועוד ראשונים, ושלש מחלוקות בדבר: א. י"א דמותר ואף מצוה להתענות בר"ה, דהימים ימי תשובה וכפרה. כ"כ בכל בו שם. ב. י"א דאסור להתענות בר"ה, וכמ"ש הרא"ש בשם רב האי גאון,…

בירך ברכת המצוה לפני זמן המצוה האם יצא יד"ח (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

בירך ברכת המצוה לפני זמן המצוה האם יצא יד"ח הנה נסתפקתי מזה זמן אם אפשר לברך ברכת המצוה קודם שהגיע זמן חיובה וכגון לברך אשופר ואלולב קודם שיעלה השחר באופן שאין כאן הפסק ותהא הברכה עובר לעשייתן, או שמא אין ברכה אלא מזמן חיוב המצוה וקיומה. והנה לכאורה האי ספיקא מיתלא תליא בשני הצדדים הנ"ל,…

שמחה בר"ה ויוה"כ (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה נחלקו רבותינו הגאונים והראשונים אם מותר להתענות בראש השנה כמבואר ברא"ש (ר"ה פ"ד סימן י"ד) ובמרדכי (שם סימן תש"ח) ובכל בו (סימן ס"ה) ועוד ראשונים, ושלש מחלוקות בדבר: א. י"א דמותר ואף מצוה להתענות בר"ה, דהימים ימי תשובה וכפרה. כ"כ בכל בו שם. ב. י"א דאסור להתענות בר"ה, וכמ"ש הרא"ש בשם רב האי גאון,…

הלל והודאה

מרן הרב אשר וייס

והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי (דברים ל"א כ"א). "אמר הקב"ה כאשר תמצאנה לישראל צרות ואצילם מהן באותה שעה יאמרו לי שירה שנאמר וענתה בי השירה הזאת" (אגדת בראשית פרשה…

היתר חלב מה"ת מנ"ל

מרן הרב אשר וייס

ארץ זבת חלב ודבש (דברים ל"א כ') הנה בבכורות ו' ע"ב איתא "וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי אילימא מדאסר רחמנא בשר בחלב הא לחודיה שרי ואימא חלב לחודיה אסור באכילה ומותר בהנאה בשר בחלב בהנאה נמי אסור, ולר"ש דשרי בהנאה משכחת לה למילקי על בישוליה, אלא מדגלי רחמנא בפסולי המוקדשין תזבח ולא גיזה בשר ולא…

שו"ת בדיני כתיבת ס"ת

מרן הרב אשר וייס

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם (דברים ל"א י"ט) א כתיבת ס"ת ע"י דפוס משי במה ששאל מע"כ בהמצאה החדשה בענין כתיבת סת"ם ע"י דפוס משי, ותמצית ענינו, שפיתחו יריעת משי שמניחין ע"ג הקלף ויש נקבים זעירים בבד המשי כצורת האותיות. וה"סופר" שופך כמות דיו בראש העמוד ועובר עם…

כתיבת ס"ת (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם (דברים ל"א י"ט) הנה יש לעיין במהות מצוה זו אם גדרה לכתוב ס"ת ומעשה הכתיבה היא ענינה וגדרה וכפשטיה דקרא "כתבו לכם" או שיהיה לו ס"ת כדי ללמוד בה וכסיפה דקרא "ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם". ויש כמה נפ"מ להלכה בהגדרת המצוה,…

מצות הקהל

מרן הרב אשר וייס

הקהל את העם האנשים וכו' וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם לעשות את כל דברי התורה הזאת (דברים ל"א י"ב) הנה נחלקו הראשונים במצוה זו, בכמה מצוות היא שנויה ועל מי היא מוטלת, ונבאר את שורש הדברים. הרמב"ם מנה מצות הקהל כמצוה אחת במצות עשה ט"ז וכן הוא בסמ"ג מ"ע…

תשובה האם פוטרת ממיתת בי"ד

מרן הרב אשר וייס

"ושבת עד ה' אלוקיך" הנה הפליגו חכמינו במעלת התשובה עד שאמרו (יומא פ"ו ע"ב) בתשובה מאהבה שזדונות נעשין לו כזכויות, וכבר כתב הרמב"ם (פ"ז הלכה ד') "ואל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם ולא עוד אלא ששכרו…

עניני הסליחות (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים וכו'" (סליחות דכל יום). "מדת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קונך תחינתנו הפילי" (סליחות ליום ה' מעשי"ת). "מלאכי רחמים משרתי עליון חלו נא פני א-ל במיטב הגיון, אולי יחוס עם עני ואביון אולי ירחם" (סליחות יום ב).   א הנה יש מגדולי הדורות שפקפקו באמירת פרקי סליחות אלו משום…