שמירת הנפש ואין סומכין על הנס (תש"פ)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" (דברים ד' ט'). "ונשמרתם מאד לנפשתיכם" (שם פסוק ט"ו). "לא יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו נס, ואת"ל עושין לו נס מנכין לו מזכויותיו" (שבת ל"ב ע"א, תענית כ' ע"ב). "תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שהיה…

אמירת לשם ייחוד (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

בענין לשם יחוד והנני מוכן ומזומן   "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך" (דברים ז' י"ב). "והיה עקב תשמעון – אם המצות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון" (רש"י שם). במה ששאל למנהגי בענין אמירת הנני מוכן ומזומן ולשם יחוד לפני קיום…

מצות תפילה

מרן הרב אשר וייס

לעבדו בכל לבבכם (דברים י"א י"ג) איזהו עבודה שבלב זו תפלה (ספרי ותענית ב' ע"א) נחלקו הראשונים במצוה זו של עבודה מה פשרה, וג' מחלוקות בדבר. שיטת הרמב"ם דמצות תפלה מה"ת היא דחייב אדם מה"ת להתפלל בכל יום וכמ"ש בסהמ"צ מ"ע ה' ובריש הלכות תפלה בפרטי המצוה וגם בפרק א' הלכה א' "מצות עשה להתפלל…

בענין ברכת הנהנין

מרן הרב אשר וייס

ואכלת ושבעת וברכת (ח' י'). "אלא סברא היא, אסור לאדם להנות מעולם הזה בלא ברכה" (ברכות ל"ה ע"א). א בכח הסברא לחדש דין מה"ת הנה מבואר בברכות ל"ה ע"א דברכת הנהנין סברא היא דאסור לאדם להנות מעוה"ז בלי ברכה, ואף דברהמ"ז דאורייתא מ"מ ברכת המוציא אינו אלא מדרבנן וכן כל ברכה ראשונה דמה דיליף שם…

ברכת המזון

מרן הרב אשר וייס

ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך (דברים ח' י') נרחיב במצוה זו בשני ענינים, בעצם המצוה דברכת המזון, ובסיבת חיובה. א בגדר המצוה מה"ת ת"ר מנין לברכת המזון מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת הזן את ה' אלקיך זו ברכת הזימון על הארץ זו ברכת הארץ הטובה…