כלאי אילן (תשע"ח)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים" (י"ט י"ט).     "דאמר שמואל את חקתי תשמורו, חוקים שחקקתי לך כבר, בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע, מה בהמתך בהרבעה, אף שדך בהרכבה" (קידושין ל"ט ע"א). הנני חמשה המה איסורי הכלאים, וארבעה מהם מקורם בפסוק זה. א. כלאי בהמה. אסור להרביע…

ביזוי מצוה (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  "ושפך את דמו וכסהו בעפר" (י"ז י"ג). הנה אמרו בחולין (פ"ז ע"א): "ת"ר ושפך וכסה, מי ששפך יכסה, שחט ולא כסה, וראהו אחר מנין שחייב לכסות, שנאמר ואומר לבני ישראל, אזהרה לכל בני ישראל. תניא אידך ושפך וכסה, במה ששפך בו יכסה, שלא יכסנו ברגל, שלא יהיו מצות בזויות עליו". ובמס' שבת (כ"ב ע"א)…

בגדרי הגניבה (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"לא תגנובו" (י"ט י"א). במהות הגניבה "לא תגנבו דכתב רחמנא למה לי, לכדתניא לא תגנב על מנת למיקט, לא תגנב על מנת לשלם תשלומי כפל " (ב"מ ס"א ע"ב). הרי לן מדברי הגמ' דאף הגונב שאין כונתו לקפח את חבירו בממונו ולהנות מממון זולתו גנב הוא, ועובר בלאו בין אם כונתו להטיב לו בתשלומי כפל…

ברכת אילנות (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי, אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם" (ברכות מ"ג ע"ב). "היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח אומר בא"י אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני…

נמסר הדבר לחכמים(תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א   הנה התבוננתי בסוגיות רבות במרחבי הש"ס וההלכה ועמדתי מתוכם על יסוד גדול שעובר כחוט שני במרחבי ים התלמוד וההלכה, והוא גדר "נמסר הדבר לחכמים". וגדר הדבר דיש שדברי חכמים כדברי תורה ממש הם. ונביא בזה את מקורות הסוגיות ומתוכם יתבאר שורש הדברים וביאורם.   הנה פעמיים בש"ס מצינו גדר זה. א: בחגיגה י"ח…

אהבת רעים ולשון הרע(תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  ואהבת לרעך כמוך אני ה' (י"ט י"ח). הנה נבאר מצוה גדולה זו שעליה אמר רבי עקיבא "זה כלל גדול בתורה" (תו"כ).   בתרגום אונקלוס תרגם "ותרחמיה לחברך כוותך אנא ה'" ובתרגום יונתן כתב "ותרחמיה לחברך דמן אנת סני לך לא תעביד ליה אנא ה'". וברמב"ן "ואחרי כן יצוה שיאהוב לו כמוהו וטעם ואהבת לרעך…

גניבה וגזילה-קניינים (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "לא תגנובו ולא תכחשו" (י"ט י"א). "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" (י"ט י"ג). א הנה נתתי אל לבי לתור ולדרוש בגדר קנין גזילה וגניבה מה היא ועל מה אדניה הוטבעו, דהנה מבואר בב"ק (ע"ט ע"א) במשנה שאין הגנב מתחייב אלא ע"י קנין, אך יש לעיין בקנין זה האם יש בו גדר בעלות ככל…

לפני עור לא תתן מכשול (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

א ב' גדרים ביסוד הלאו "ולפני עור לא תתן מכשול " (י"ט י"ד).   כתב החינוך במצוה רל"ב "לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה" ובמנ"ח תמה על המבואר בלשונו דאין איסור אלא בהכשלת בני ישראל ולא בהכשלת נכרי והלא מבואר להדיא בעבו"ז ו' ע"ב מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבמ"ה לבני…

ביסוד מצות ד' כוסות ובדיני הסיבה (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

פרשת אחרי מות "וכוס פרעה בידי מכאן קבעו חכמים ארבע כוסות של לילי פסח, אמר ר' הונא בשם ר' בניה כנגד ארבע גאולות שנאמר במצרים (שמות ו') 'והוצאתי' 'והצלתי' 'וגאלתי' 'ולקחתי', רבי שמואל בר נחמן אמר כנגד ארבע כוסות שנאמרו כאן, 'וכוס פרעה בידי וגו' 'ונתת כוס פרעה וגו', רבי לוי אמר כנגד ארבע מלכויות,…