להקדים ישראל לנכרי במקח וממכר (תשע"ח )

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (כ"ה י"ד). "וכי תמכרו וגו' – לפי פשוטו כמשמעו. ועוד יש דרשה מנין כשאתה מוכר, מכור לישראל חברך, תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך מכור, ומנין שאם באת לקנות קנה מישראל חברך, תלמוד לומר או קנה מיד עמיתך" (רש"י שם).   ומקור…

חייך קודמין לחיי חבירך (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  "וחי אחיך עמך" (כ"ה ל"ו). "שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך" (ב"מ ס"ב ע"א)….

חייך קודמין לחיי חבירך (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וחי אחיך עמך" (כ"ה ל"ו). "שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך" (ב"מ ס"ב ע"א). א…

תורת הקנין (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (כ"ה י"ד). הנה ידוע לכל עמלי תורה שתורת הקנינים ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, רבו ענפיה והעמיקו שרשיה וגדולי הדורות העמיקו והרחיבו בסוגיא זו עד למאוד עד שכמעט לא הניחו מקום להתגדר בה, ואעפ"י כן אמרתי בלבי, אסורה נא ואראה את…

שביתת הארץ – גינה משותפת שעובדים בה בשמיטה (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  "ושבתה הארץ שבת לה'. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר." (כ"ה ב' – ד'). הנה עבודת האדמה בשנת השביעית נאסרה בעשה ול"ת. במצות עשה שהרי כתיב "ושבתה הארץ שבת לה'" (ויקרא כ"ה ב'), ועוד כתיב…

אכילה והפסד בפירות שביעית (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" (כ"ה ו')."לאכלה ולא להפסד" (פסחים נ"ב ע"ב). " (רמב"ן סהמ"צ מצוה ג' ששכח הרב). נחלקו גדולי הדורות אם יש מצוה באכילת פירות שביעית, ושורש פלוגתתן בביאור דברי הרמב"ן, דהנה הרמב"ם השמיט ממנין המצוות מצוה זו של קדושת פירות שביעית והרמב"ן במנין דידיה במ"ע ג' השיג עליו וכתב "שאמרה תורה והיתה שבת…

אונאה (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (כ"ה י"ד).   שנינו בב"מ (נ' ע"ב) "אמר רבא הלכתא, פחות משתות נקנה מקח, יותר על שתות בטול מקח, שתות קנה ומחזיר אונאה". הנה לא מצינו באונאה מצות תשלומין כמו שמצינו בגזילה שנצטוינו בה והשיב את הגזילה וכמו החזרת רבית דילפינן מ"וחי…

סיתומתא (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

והנה מצינו בב"מ (עד ע"א) קנין מחודש והוא קנין 'סיטומתא'. והראשונים שם פירשו בו כמה פירושים: א] רש"י פירש, שהוא רושם שרושמים על החבית כשלוקחין הרבה ביחד. ב] הרא"ש שם פירש בשם ר"ת, שהוא תקיעת כף לגמר המקח, וכ"כ הטור בשם הר"ח (בסי' רא). ג] בהגהות מיימוניות (פ"ז ה"ז מהל' מכירה) כתב דהוא מסירת מפתח,…

שביתת הארץ (תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור (כ"ה ד'). הנה עבודת האדמה בשנת השביעית נאסרה בעשה ול"ת. במצות עשה שהרי כתיב "ושבתה הארץ שבת לה'", ועוד כתיב "שבת שבתון יהיה לארץ" ובל"ת דכתיב "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור". ויש לעיין במצוה זו, האם עשה ול"ת גדר אחד…