אכילה ושתיה בבתי כנסיות ובתי מדרשות (תשע"ט)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם" (כ"ו ל"א). "ועוד אמר רבי יהודה בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו, ואין מפשילין בתוכו חבלים, ואין פורשין לתוכו מצודות, ואין שוטחין על גגו פירות, ואין עושין אותו קפנדריא, שנאמר והשמותי את מקדשיכם – קדושתן אף כשהן שוממין. עלו בו עשבים – לא יתלוש,…

תלמוד גדול או מעשה גדול (תשע"ח)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם" (כ"ו ג'). "אם בחקתי תלכו – יכול זה קיום המצות, כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו, הרי קיום המצות אמור, הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה: ואת מצותי תשמרו – הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים, כמו שנאמר (דברים ה' א') ולמדתם אותם…

חייך קודמין לחיי חבירך (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  "וחי אחיך עמך" (כ"ה ל"ו). "שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך" (ב"מ ס"ב ע"א)….

חייך קודמין לחיי חבירך (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וחי אחיך עמך" (כ"ה ל"ו). "שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך" (ב"מ ס"ב ע"א). א…

חובת היחיד במצוות הציבור (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אם בחקותי תלכו" (כ"ו ג'). במה ששאל לדעתי באיזה מדה מצווה מוהל לטרוח טרחה יתירה ולהוציא הוצאות כגון לעזוב את ביתו ולהתאכסן בעיר אחרת בשבת, כדי לקיים את המוטל עליו במצוה נשגבה זו להכניס ילדי ישראל לבריתו של אברהם אבינו. בתשובת שאלה זו צריך אני להרחיב את היריעה ולהאריך קצת כי שאלה זו נוגעת לא…

מכשירי גרמא בשבת (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם" (כ"ו ג'). "ואת מצותי תשמרו, הנה השמירה במצות היא ההשגחה באופן עשייתם ובמכוון מהם. וזה בעיון נאות, כאמרם ז"ל שמור זו משנה. אמר אם כן, אם תתנהגו בדרכי האל יתברך הנכללים בחלק המעשי בתורתו, ותעיינו במצות באופן עשייתן ותכליתן, ובזה תשלימו כונה להיותכם בצלמו כדמותו" (ספורנו שם)….

אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "אלה המצות אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני" (ויקרא כ"ז ל"ד). "אלה המצות והמשפטים אשר צוה ה' ביד משה אל בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו" (ל"ו י"ג). "אלה הדברים. שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה" (שבת ק"ד ע"א). "אלה המצוות, אין נביא רשאי לחדש עוד דבר מעתה" (תורת…

תלמוד תורה וידיעתה (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

שתהיו עמלים בתורה הנה השבוע חוגגים אנו את ל"ג בעומר, יומא דהילולא דרשב"י וטעמים רבים נאמרו בעיקר שמחה זו. החיד"א בספרו טוב עין (סי' י"ח) כתב "ויום ל"ג בעומר התחיל ר' עקיבא לשנות לרשב"י….ויאור להם שתחזור התורה ולכן עושים שמחה" וכעי"ז כתב הפרי חדש בסי' תצ"ג (סעיף ב') "אפשר שהשמחה היא על אותם התלמידים שהוסיף…

שתהיו עמלים בתורה (תשנ"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

רש"י, שתהיו עמלים בתורה בעיקר מצות תלמוד תורה וזמנה   הנה צריך ביאור בהגדרת מצוה זו דתלמוד תורה דלא נתבארה בתורה זמן חיובה דכתבו הרמב"ם בסהמ"צ עשין מצוה י"א והחינוך במצוה תי"ט דמצוה זו נכפלה בתורה כמה פעמים "ולמדתם" "למען ילמדון" "ושננתם" וכו' אך בכל אלו אין שיעור וזמן ורק בדברי קבלה (יהושע א' ח')…