מצה כל שבעה (תשע"ט)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"'שבעת ימים תאכל מצות'. כל שבעה מצוה ואינו קורא לה רשות אלא לגבי הלילה הראשון שהוא חובה, ומצוה לגבי חובה רשות קרי לה אעפי"כ מצוה מדאורייתא היא" (מעשה רב סימן קפ"ה). "ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך, מה שביעי רשות – אף ששת ימים רשות. מאי טעמא, הוי דבר שהיה בכלל ויצא…

חמץ שעבר עליו הפסח (תשע"ח )

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

הנה נחלקו ר' יהודה ור' שמעון בפסחים (כ"ח ע"א). לדברי ר"י חמץ שעעה"פ אסור מה"ת מגזה"כ ולר"ש אין בו איסור תורה, אך מ"מ מבואר (שם כ"ט ע"א) דאסור מדרבנן משום קנס. ומן הראשונים יש מי שכתב דכיון שאין האיסור אלא משום קנסא אינו אסור אלא למי שהשהה את החמץ ברשותו ועבר באיסור, אבל אין החמץ…

הידור מצוה (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (י"ב ג'). "ת"ר המל כל זמן שהוא עוסק במילה חוזר בין על הציצין המעכבין את המילה בין על הציצין שאין מעכבין את המילה, פירש על ציצין המעכבין את המילה חוזר על ציצין שאין מעכבין את המילה אינו חוזר, מאן תנא פירש אינו חוזר אמר רבה בר בר חנה אמר…

בענין ציון הקברות והרחקת האדם מן העבירה (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא" (י"ג מ"ה). "וטמא טמא יקרא – משמיע שהוא טמא ויפרשו ממנו" (רש"י שם). "אמר רבי שמעון בן פזי רמז לציון קברות מן התורה מנין, תלמוד לומר וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. אמר ליה רבינא לרב אשי הא…

חולה במצוות החג (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הן רבים הם התמימים והישרים החפצים בכל לבם לקיים את מצוות החג בשמחה ומשתוקקים לאכול מצה ומרור ולשתות את ארבעת הכוסות בחדוה, אך מסיבות רפואיות אין בידם לעשות כן אא"כ יפלו למשכב ויחלו, ונפשם בשאלתם מה שורת הדין ובאיזו מדה חייב האדם לקיים את מצוות התורה אף כאשר על ידם יחלה ויצטער. ונקדים מקצת השאלות…

פרשת מצורע – הלכות ערב פסח שחל בשבת

מרן הרב אשר וייס

כבוד האברך היקר הרה"ג הנני מברכו מעומקא דליבא על מינויו כרב ביהכ"נ ומאחל לו שיזכה תמיד לקדש ש"ש. יסוד היסודות  ומפתח להצלחה לזכור תמיד שאין הרבנות שררה אלא עבדות. במה שביקש כת"ר לסדר לו עיקרי הענינים ומנהגים בערב פסח שחל בשבת, הנני מציין כמה ענינים  נחוצים. א. דרשת שבת הגדול במנהגי מהרי"ל כתב דמקדימין לשבת…

ספק בהרת קדמה לשער לבן (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אם בהרת קדמה לשער לבן טמא, אם שער לבן קדם לבהרת טהור, ואם ספק טמא ורבי יהושע מטהר" (נגעים פ"ד משנה י"ד). "קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם לבהרת טהור, ספק הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא, ואמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני דאמר…

זמן ספירת העומר(תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה יש חלוקות שונות מבחינת הזמן הראוי לספירה, ונבאר.   כתב השו"ע בסימן תפ"ט ס"א "ואם שכח לספור בתחילת הלילה הולך וסופר כל הלילה". ומשמע מדברי המחבר דלכתחלה צריך לספור בתחילת הלילה, ושני טעמים יש בהלכה זו. א: זריזין מקדימין למצוות וכשם שיש להזדרז בקיומה של כל מצוה כך גם במצוה זו. (ועיין מנחת אשר…

סיפור יציאת מצרים (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

 א בגדרי הזכירה והסיפור   כתב הרמב"ם (פרק ז' מהלכות חמץ ומצה הלכה א') "מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר 'זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים' כמו שנאמר 'זכור את יום השבת', ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה'…

התורה חסה על ממונם של ישראל (הוראת או"ה בהפסד מרובה)(תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית" (י"ד ל"ו).   הנה כתב רש"י במס' ראש השנה (כ"ז ע"א) דמכאן למדנו דהתורה חסה על ממונן של ישראל וכ"כ עוד בחולין (מ"ט ע"ב) ושם הביא כן מתורת כהנים. ובאמת איתא כן…