כלאי אילן (תשע"ח)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים" (י"ט י"ט).     "דאמר שמואל את חקתי תשמורו, חוקים שחקקתי לך כבר, בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע, מה בהמתך בהרבעה, אף שדך בהרכבה" (קידושין ל"ט ע"א). הנני חמשה המה איסורי הכלאים, וארבעה מהם מקורם בפסוק זה. א. כלאי בהמה. אסור להרביע…

ביזוי מצוה (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  "ושפך את דמו וכסהו בעפר" (י"ז י"ג). הנה אמרו בחולין (פ"ז ע"א): "ת"ר ושפך וכסה, מי ששפך יכסה, שחט ולא כסה, וראהו אחר מנין שחייב לכסות, שנאמר ואומר לבני ישראל, אזהרה לכל בני ישראל. תניא אידך ושפך וכסה, במה ששפך בו יכסה, שלא יכסנו ברגל, שלא יהיו מצות בזויות עליו". ובמס' שבת (כ"ב ע"א)…

זמן ספירת העומר (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

הנה יש חלוקות שונות מבחינת הזמן הראוי לספירה, ונבאר. כתב השו"ע בסימן תפ"ט ס"א "ואם שכח לספור בתחילת הלילה הולך וסופר כל הלילה". ומשמע מדברי המחבר דלכתחלה צריך לספור בתחילת הלילה, ושני טעמים יש בהלכה זו. א. זריזין מקדימין למצוות וכשם שיש להזדרז בקיומה של כל מצוה כך גם במצוה זו. (ועיין מנחת אשר בראשית…

בגדרי הגניבה (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"לא תגנובו" (י"ט י"א). במהות הגניבה "לא תגנבו דכתב רחמנא למה לי, לכדתניא לא תגנב על מנת למיקט, לא תגנב על מנת לשלם תשלומי כפל " (ב"מ ס"א ע"ב). הרי לן מדברי הגמ' דאף הגונב שאין כונתו לקפח את חבירו בממונו ולהנות מממון זולתו גנב הוא, ועובר בלאו בין אם כונתו להטיב לו בתשלומי כפל…

חמץ שעבר עליו הפסח (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  הנה נחלקו ר' יהודה ור' שמעון בפסחים (כ"ח ע"א). לדברי ר"י חמץ שעעה"פ אסור מה"ת מגזה"כ ולר"ש אין בו איסור תורה, אך מ"מ מבואר (שם כ"ט ע"א) דאסור מדרבנן משום קנס. ומן הראשונים יש מי שאמר דכיון שאין האיסור אלא משום קנסא אינו אסור אלא למי שהשהה את החמץ ברשותו ועבר באיסור, אבל אין…

נמסר הדבר לחכמים(תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א   הנה התבוננתי בסוגיות רבות במרחבי הש"ס וההלכה ועמדתי מתוכם על יסוד גדול שעובר כחוט שני במרחבי ים התלמוד וההלכה, והוא גדר "נמסר הדבר לחכמים". וגדר הדבר דיש שדברי חכמים כדברי תורה ממש הם. ונביא בזה את מקורות הסוגיות ומתוכם יתבאר שורש הדברים וביאורם.   הנה פעמיים בש"ס מצינו גדר זה. א: בחגיגה י"ח…

לפני עור לא תתן מכשול

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ולפני עור לא תתן מכשול" (י"ט י"ד). "לפני הסומא בדבר לא תתן עצה שאינה הוגנת לו אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו" (רש"י). ומקור דברי רש"י מתורת כהנים  (פרשתא ב' אות יד) "ולפני עור לא תתן מכשול לפני סומא בדבר בא אומר לך בת איש פלוני מה היא לכהונה…

פרשת קדושים – בענין הקפת פאת הראש בשעת ניתוח

מרן הרב אשר וייס

" לֹא תַקִּפוּ, פְּאַת רֹאשְׁכֶם" (כ"ז י"ט) כבוד האברך היקר ר'     הי"ו. רב שלום עד בלי ירח. קבלתי מכתבו ובו השיח את צערו על שקרה לו ושאל לדעתי אם נהג כראוי, הנני בקיצור נמרץ לרוב טרדותי. תיאור השאלה: כבודו נאלץ לעבור ניתוח עקב פגיעה בעור התוף שבאוזן ולפני הניתוח כאשר כבודו כבר היה בחדר ההרדמה…

גניבה וגזילה-קניינים (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "לא תגנובו ולא תכחשו" (י"ט י"א). "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" (י"ט י"ג). א הנה נתתי אל לבי לתור ולדרוש בגדר קנין גזילה וגניבה מה היא ועל מה אדניה הוטבעו, דהנה מבואר בב"ק (ע"ט ע"א) במשנה שאין הגנב מתחייב אלא ע"י קנין, אך יש לעיין בקנין זה האם יש בו גדר בעלות ככל…