הגונב דברי תורה (תשע"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

בדבר השאלה אם מותר לו לאדם לומר חידושי תורה של אחרים בשמו ולהתהדר באיצטלא שאינה שלו.   טרם נדון אם יש בזה איסור גמור נאמר ברורות דמדה מגונה ביותר היא וקלקול במדות, ובודאי הוי דומיא דגניבה וגזילה, דגם זה פושט יד ונוטל פרי רוחו ועמלו של זולתו להנאתו. אלא שהיו שבטעות מצאו סמך היתר להנהגה…

להתרפאות בדברי תורה (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  במה ששאל לדעתי במנהג כל העולם כולו שאומרים תהלים לרפואת החולים, דלכאורה מנהג זה נסתר מדברי הרמב"ם שאסור להתרפאות בדברי תורה, אבאר בזה את הנלענ"ד. כתב הרמב"ם בפי"א מהלכות עבודה זרה הי"ב: "הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא יבעת, המניח ספר תורה או תפלין על הקטן בשביל שישן,…

ברכת התורה בשבועות למי שניעור כל הלילה (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  הנה דנו הפוסקים והאחרונים במי שניעור כל ליל שבועות ועוסק בתורה כמנהג ישראל קדושים, כיצד יעשה בברכת התורה בבוקר, וכבר נתבאר בדברי הפוסקים ששאלה זו במחלוקת היא שנויה בין ר"ת והרא"ש. דהנה בסימן מ"ז סעיף י"א הביא המחבר שני דעות בשינת קבע ביום אם חייב לברך ברכת התורה אחריו ובבית יוסף מבואר דלדעת ר"ת…

שבועות (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  בענין תיקון ליל שבועות ולימוד המקרא בלילה בדרך החיים (הלכות חג השבועות) והפמ"ג (א"א בריש סימן תצ"ד) וביסוד ושורש העבודה (שער תשיעי פ"י) כתבו שיש לומר "תיקון ליל שבועות" בליל שבועות. וכך נהג החתם סופר (מנהגי חתם סופר סימן י"א, זמן מתן תורתנו) לומר את כל התיקון יחד עם תלמידיו. וכן כתב בכף החיים…

מצוות ביכורים (תשנ"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ולקחת מראשית כל פרי האדמה וכו' (כ"ו ב – טו) כתב הרמב"ם בסהמ"צ מ"ע קכ"ה "היא שציוונו להוציא הביכורים ולהביאם למקדש" וכ"כ במנין המצוות ומשמע מלשונו דיש ב' חלקי מצוה במצוה זו, הפרשת הביכורים והבאתם למקדש, דלשון הרמב"ם להוציא הביכורים היינו הפרשה, וכמ"ש במצוה קכ"ו "שצוונו להוציא תרומה גדולה" ובמצוה קכ"ז "להוציא המעשר", וכעין שני…

ברכת התורה בשבועות למי שניעור כל הלילה ובגדר ברכת התורה (תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה דנו הפוסקים והאחרונים במי שניעור כל ליל שבועות ועוסק בתורה כמנהג ישראל קדושים, כיצד יעשה בברכת התורה בבוקר, וכבר נתבאר בדברי הפוסקים ששאלה זו במחלוקת היא שנויה בין ר"ת והרא"ש. דהנה בסימן מ"ז סעיף י"א הביא המחבר שני דעות בשינת קבע ביום אם חייב לברך ברכת התורה אחריו ובבית יוסף מבואר דלדעת ר"ת חייב…

תלמוד תורה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"היא שצונו ללמוד חכמת התורה וללמדה וזה הוא שנקרא תלמוד תורה והוא אמרו ושננתם לבניך. ולשון ספרי לבניך אלו לתלמידיך וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים שנאמר ויצאו בני הנביאים. ושם נאמר ושננתם שיהיו מחודדים בתוך פיך כשאדם שואלך דבר לא תהא מגמגם לו אלא אמור לו מיד. וכן נכפל הציווי הזה  פעמים…

קבלת עול מצוות בגירות (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלקיך אלקי באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה ה' לי וכה יוסיף כי המות יפריד ביני ובינך" (רות א' ט"ז – י"ז). א גר שקיבל עליו כל התורה חוץ מדבר אחד   הנה נתחבטו האחרונים בגר…