איסור רחיצה ביום כיפור (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

מי שהתירו לו רחיצה האם מחוייב להתנגב מיד יש לעיין במי שהתרחץ זמן מועט לפני שקיעת החמה ובהתקדש היום עדיין מים טופחין על גופו, האם עובר על איסור רחיצה ביוה"כ. וכיוצא בדבר יש לשאול במי שמותר לו לרחוץ ידיו ביוה"כ כגון היוצא מבית הכסא שמותר לו ליטול ידיו עד פרקי אצבעותיו האם מצווה הוא לנגבם…

שמחה בר"ה ויוה"כ (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה נחלקו רבותינו הגאונים והראשונים אם מותר להתענות בראש השנה כמבואר ברא"ש (ר"ה פ"ד סימן י"ד) ובמרדכי (שם סימן תש"ח) ובכל בו (סימן ס"ה) ועוד ראשונים, ושלש מחלוקות בדבר: א. י"א דמותר ואף מצוה להתענות בר"ה, דהימים ימי תשובה וכפרה. כ"כ בכל בו שם. ב. י"א דאסור להתענות בר"ה, וכמ"ש הרא"ש בשם רב האי גאון,…

בענין "כל נדרי" (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "ואומר כל נדרי ואסרי וכו' די נדרנא ודי אשתעבנא ודאחרימנא מיום כפורים שעבר עד יום הכפורים הזה שמכוונין להתיר הנדרים והחרמות והשבועות אולי עברו עליהן וכדי לינצל מן העונש, והוקשה לר"ת מה מועיל להתיר על מה שעברו כבר והנהיג לומר יום כפורים זה עד יום הכפורים הבא עלינו וגם הנהיג לומר די נדירנא ודמישתבענא…

ערב יום כיפור – גדרי העינוי והצום ביוה"כ

מרן הרב אשר וייס

הנה יש לעיין בדין הצום ביוה"כ, האם יסודו בגדר מחודש דנצטוינו להיות מעונים, ונאסר עלינו יתובי דעתא, ואין האכילה אלא אמצעי לעינוי וביטולו, או שמא נאסרו עלינו האכילה והשתיה וכאילו אמרה תורה לא תאכלו ולא תשתו, אלא שהתורה אסרה האכילה בלשון עינוי ללמדנו שאין השיעור כזית ככל אכילה שבתורה אלא כותבת שהוא שיעור יתובי דעתא….