מה טובו אהליך יעקב

מרן הרב אשר וייס

  "אמר רב אלעזר מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו בקש לומר לא יהא להם בתי כנסיות ובתי מדרשות אמר מה טובו אהליך יעקב" (ילקוט רמז ש"ע).  ולכאורה הדברים פלא וכי לקח בלק את בלעם להלחם בכוללים, או לפגוע בישיבות, והלא בלק מצפה מבלעם שיקלל את ישראל, את העם כולו אנשים נשים…

אוהב ה' שערי ציון

מרן הרב אשר וייס

  "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" (כ"ד ה'). "אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה מבתי כנסיות ובתי מדרשות" (ברכות ח' ע"א).  הנה נחלקו אמוראי (מגילה כ"ו ע"ב) בקדושת בית הכנסת וקדושת בית המדרש, איזו מהן גדולה מחברתה, ונראה דמחלוקת זו תליא אף במה שנחלקו רב ושמואל בסנהדרין (צ"ח ע"ב) רב אמר "לא אברי עלמא אלא…

מי יחיה משומו אל

מרן הרב אשר וייס

  "וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משומו אל" (כ"ד כ"ג)  בא וראה, "מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו" (סנהדרין ק"ה ע"ב) הנה טרם שובו אל ארצו בחרפה ובזיון, דבר מה בפיו של בלעם. נושא הוא את עינו השתומה לעבר העתיד, לראות את הבלתי נודע. "וישא משלו ויאמר: "אוי מי יחיה משומו…

כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו

מרן הרב אשר וייס

 בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע ולמה לא קבעוהו משום טרחא דצבורא (ברכות י"ב ע"ב). וברש"י שם כתב דבקשו לקבוע פרשה זו בקר"ש משום "דדמו לבשכבך ובקומך, שהקב"ה שומרנו בשכבנו ובקומנו לשכב שלוים ושקטים כארי וכלביא".  וצריך ביאור להבין מה ענין פרשה זו למה שאומרים בקר"ש בשכבנו ובקומנו, דהלא בקר"ש מדובר בקבלת עול מלכות שמים…