הביאו לפני ספר יוחסין

מרן הרב אשר וייס

"בשעה שקבל ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן מה ראו להתקרב יותר מן האומות, סתם פיהם הקב"ה אמר להן הביאו לפני ספר יוחסין שלכם שנאמר הבו לה' משפחות עמים כשבני מביאין" (ילקוט שמעוני רמז תרפ"ד).  למדנו מדברי המדרש דסדר היוחסין יסוד הוא בקבלת התורה וכמו שאמרו עוד שם "שלא זכו ליטול את התורה אלא…

בשלשה דברים ניתנה תורה – שיחה לשלשת ימי הגבלה

מרן הרב אשר וייס

בשלשה דברים ניתנה תורה באש במים ובמדבר (במדבר רבה א' ז').  הנה צריך ביאור בשלשה אלה, מה רמז יש בהן. ולמה רק בהם ועל ידם ניתן כלי חמדה לישראל.  נראה בזה עפ"י דברי אור החיים (שמות י"ט ב') עה"פ "ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר" וז"ל:  "אכן כוונת הכתוב…

והיו לי הלויים

מרן הרב אשר וייס

  "וידבר ה' אל משה לאמר, ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים" (ג' י"א י"ב). דבר אחר 'אך את מטה לוי לא תפקוד' למה לא נמנו עם ישראל, אלא שבטו של לוי פלטינין היו (בני פלטין של מלך), משל למלך שיש לו לגיונות…

פתיחה לחומש במדבר – הנהגת הגילוי וההסתר

מרן הרב אשר וייס

 חומש זה קרוי בפי חז"ל חומש הפקודים (סוטה ל"ו ע"ב). ויש ללמוד מכך שפקודים אלה הם ענין מרכזי בספר זה, ויש להתבונן אפוא במה חשיבותם ומהות ענינם של שני הפקודים שבספר. זה שבפרשת במדבר וזה שבפרשת פנחס.  ועוד מצינו בחז"ל (שבת קט"ו ע"ב) די"א שפרשת ויהי בנסוע ספר בפני עצמו היא, ולא נתבאר היטב טעם…

ולא שבט לוי בלבד

מרן הרב אשר וייס

  "ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלקים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה…