בעת נעילת שער

מרן הרב אשר וייס

נפרדים אנו בפרשה זו מספר היצירה שהוא גם ספרן של אבות, שכל מעשיהם יצירה לבנים (כדברי הרמב"ן בריש חומש שמות) ונכנסים אנו לספר הגלות והגאולה ספר שמות (גם זאת למדנו מדברי הרמב"ן שם), וכאשר נכנסים אנו לספר הגלות הגאולה, לימי השובבים, מייחלים אנו לזכות אבות, שימשיכו אבותינו הקדושים ללוות אותנו בחשכת הגלות הקשה והמאיימת.  משל…

מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי

מרן הרב אשר וייס

פרשה זו מסיימת את ספר בראשית שהוא ספר האבות, וקודם שנפתח ונעסוק בספר הגלות והגאולה (כלשון הרמב"ן בספר שמות) שומה עלינו לשום אל ליבנו מאמרם ז"ל "חייב אדם לאמר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב".  ובזוה"ק איתא דהאבות הן כנגד עמודי העולם תורה עבודה וגמילות חסדים, אברהם כנגד מידת החסד, יצחק כנגד עבודה,…

עול מלכות שמים

מרן הרב אשר וייס

עסקנו היום בדיני מלכות וכבודה, ומכבוד מלכות דבשר ודם ומוראו עלינו ללמוד לכבודו ומוראו של מלכו של עולם.  כתב הרמ"א [אור"ח סימן א' סעיף א'] "שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול,…

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

מרן הרב אשר וייס

 כששמע יעקב את בניו הקדושים מקדשים ומיחדים את שמו הגדול ית' ענה ואמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", מה פשר אמירה זו עומקה ורומה?  הנה בחגיגה [י"ג ע"ב] איתא "כתוב אחד אומר "שש כנפים שש כנפים לאחד", וכתוב אחד אומר "וארבעה פנים וארבע כנפים לאחת", לא קשיא כאן בזמן שבהמ"ק קיים כאן בזמן שאין…

משם רועה אבן ישראל

מרן הרב אשר וייס

"ויחל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המטה, ויגוע ויאסף אל עמיו" (בראשית מ"ט ל"ג).  "אמר רבי יוחנן יעקב אבינו לא מת, א"ל וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא, א"ל מקרא אני דורש "ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים", מקיש הוא לזרעו…