צדיק יסוד עולם

מרן הרב אשר וייס

"ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה" (ל"ט י"ב). אמר (יוסף) אבא נתנסה, זקיני נתנסה, ואני איני מתנסה, אמר לו הקב"ה חייך שאני מנסה אותך יותר מהם" (ב"ר פ"ז).  יש לעיין במה היה נסיונו של יוסף גדול מנסיונם…

עוסק ובורא אורו של משיח

מרן הרב אשר וייס

"והמדנים מכרו אותו אל מצרים וכו', ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו" וכו'" (ל"ז ל"ו – ל"ח א').  כל פרשה זו, של מכירת יוסף על ידי אחיו מתחילתה ועד סופה נעלמה ונשגבה מבינתנו. מגששים אנו באפילה, ומתקשים למצוא מבוא ומוצא להבין פשר דבר ברצף ההשתלשלות המופלאה ממכירת יוסף על ידי אחיו וירידתו לארץ מצרים,…