ועלה ריחן לפני הקב"ה כקטורת סמים

מרן הרב אשר וייס

"א"ר אייבו בשעה שמל אברהם אותן ילידי ביתו העמידן גבעת ערלות וזרחה עליהם חמה והתליעו ועלה ריחן לפני הקב"ה כקטורת סמים וכעולה שהיא כליל לאישים אמר הקב"ה בשעה שיהיו בניו של זה באים לידי עבירות ולידי מעשים רעים אני נזכר להם הריח הזה ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם" (ב"ר פרשה מ"ז ז'). "מעשה ששאל טורנסורופוס…

כי עליך הורגנו כל היום

מרן הרב אשר וייס

"ויאמר אלוקים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר… ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו" (יז, ט'-כ"ד)  הברית אות היא כי כל חיינו ערוכים ושמורים לפני ד'. לא רק רוחו של היהודי עולה היא למעלה עדי שמים,…

ואנשי סדום רעים וחטאים

מרן הרב אשר וייס

"ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד" (י"ג י"ג) "הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה" (יחזקאל ט"ז מ"ט).  מדברי הנביא למדנו דעיקר חטאה של סדום היתה על שלא החזיקה יד עני ואביון, והתמיה עולה כמו מאליה הלא רבים בני השוממה שלא החזיקו ידי…

את הנפש אשר עשו בחרן

מרן הרב אשר וייס

"ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען" (י"ב ה')  בפרשה זו מתחילים אנו ללמוד "תורתן של אבות" מעשיהם הגדולים של אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, ופותחים אנו בנסיונותיו של אברהם. אחד היה אברהם, "אברהם אוהבי" קראו…