ונח מצא חן (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס

"ונח מצא חן בעיני ה'" (ו' ח'). א מציאת חן בעיני ד' היא השלימות העליונה. "אדם שמצא חן בעיני ד' הגיע אל השלימות העליונה שאדם יכול להשיג לפני ד'… אין הוא אומר לפני ד' אלא "בעיני ד'" על דעת המקום ובעיני ה', אם אדם ראוי שד' יחוננו, הרי הוא מוצא חן בעיניו" (רש"ר הירש בפירושו…

כי יצר לב האדם רע מנעוריו

מרן הרב אשר וייס

אחר המבול מקריב נח קרבן. וברית כרת לו ד' שלא יוסיף להכות כל חי:  "וירח ד' את את ריח הניחוח ויאמר ד' אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי" (בראשית ח, כא).  כאן נאמר שהיות יצר לב…

אילת אהבים ויעלת חן

מרן הרב אשר וייס

ונח מצא חן בעיני ד'" (ו, ח) א  מציאת חן בעיני ד' היא השלימות העליונה. "אדם שמצא חן בעיני ד' הגיע אל השלימות העליונה שאדם יכול להשיג לפני ד'… אין הוא אומר לפני ד' אלא "בעיני ד'" על דעת המקום ובעיני ה', אם אדם ראוי שד' יחוננו, הרי הוא מוצא חן בעיניו" (רש"ר הירש בפירושו…

צדיק תמים היה בדורותיו

מרן הרב אשר וייס

"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" העיד בו הכתוב כי צדיק תמים היה בדורות חייו, אמנם כאשר צוה הקב"ה לנח לבא אל התיבה אמר לו "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" כאן לא הוזכר אלא היותו צדיק בדורו ולא מעלת תמימותו.  ונראה בזה, כי תהפוכות דור ראה נח בימי חלדו, אלילי כזב ומזבחותם קמו…

מי שפרע מאנשי דור המבול

מרן הרב אשר וייס

"מי שפרע מאנשי דור המבול ודור ההפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורו"    (ב"מ מ"ד ע"א).  יש להבין מה הקשר בין דורות אלו של אנשי זימה וכפירה למי שאינו עומד בדיבורו, ולמה לא אמרו ככללו של דין שמים "מי שמעניש לעוברי מצוותיו הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורו", ובמה שייכי דור המבול ודור…

אילו היה בדורו של אברהם

מרן הרב אשר וייס

"ויש שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום" (רש"י ו' ט').  הנה לכאורה יש לתמוה על אלה שדרשו לגנאי, מאחר שצדיק היה נח, וגם תמים היה בדורותיו, והתורה העידה עליו שמצא חן בעיני ה', ובזכותו נתקיימה כל העולם כולו, למה דרשו לגנאי כשאפשר לדרוש לשבח, והלא…