ככוכבי השמים וכחול הים

מרן הרב אשר וייס

"ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב" (א' י') "והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר" (הושע ב' א')  משה רבנו ויהושע בן נון תלמידו, המשילו את בני ישראל ככוכבי השמים וכחול הים, אלה ואלה רבים הם עד אשר לא יספרו לרוב, אך מלבד העובדה שאי אפשר לסופרן שונים…

ודי זהב

מרן הרב אשר וייס

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב" (א' א') "הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם שנאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל" (רש"י ד"ה ודי זהב ומקורו בספרי). "כך אמר משה לפני הקב"ה, רבונו של עולם בשביל…

פתיחה לספר דברים – דרך חיים תוכחות מוסר

מרן הרב אשר וייס

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל" (א' א'). "אלה הדברים אשר דבר משה וגו' וכי לא נתנבא משה אלא זה בלבד והלא הוא כתב את כל התורה כולה שנאמר ויכתוב משה את כל התורה הזאת (דברים לא ט') מה תלמוד לומר אלה הדברים מלמד שהיו דבר תוכחות" (ספרי).  ספר זה רוב רובו דברי…