גוילין נשרפין ואותיות פורחות

מרן הרב אשר וייס

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (ל"א י"ט) "בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, ולכן אמרו העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לרואה ס"ת שנשרף, שקדושת נשמת כל אחד מישראל היא היא קדושת ס"ת ממש". (נפש החיים שער ד' פי"א). "דהנה השי"ת נתן התורה לישראל ונשמת…

עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו

מרן הרב אשר וייס

"וענתה השירה הזאת לפניו" (ל"א כ"א) עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו (ישעיהו מ"ג כ"א) "למען תהלתי יספרו" (רש"י שם).  "יצרתי להיות לי לעם והם יספרו תהלתי על הנסים שאעשה להם בהוציאי אותם מהגלות" (רד"ק שם). וכך כתב אדוננו הרמב"ן בסו"פ בא "וכוונת כל המצוות שנאמין באלקינו ונודה אליו שהוא בראנו והוא כוונת היצירה, שאין…