נהיית לעם לה' אלקיך

מרן הרב אשר וייס

(שיחה לחודש אלול) "היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך" (כ"ז ט')  היום הזה, ולא נתפרש בתורה באיזה יום מדובר, איזה הוא היום שבו נהיינו לעם.  תשובת שאלה זו היא ברש"י בכל יום ויום! כך כתב רש"י על אתר "בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית".  סוד ההתחדשות הוא קיומו של עם ישראל, היום…

תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב

מרן הרב אשר וייס

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל" (כ"ח מ"ז).  כבר הארכנו פעמים רבות לבאר שכל מעלתו ורוב שגבו של מעמד הר סיני היתה בקבלת עול מלכות שמים בשמחה, ידעו אבותינו כשעמדו רגלם על הר סיני שעול עבדות הם מקבלים על עצמם, עבדות קשה, תרי"ג מצוות על פרטיהן ודקדוקיהן, לעולם לא…

עבדו את ה' בשמחה

מרן הרב אשר וייס

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויבך אשר ישלחנו ה' בך ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל ונתן עול ברזל על צוארך עד השמידו אותך" (כ"ח מ"ז – מ"ח). "למדתך תורה דרך ארץ שכשיהא אדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח" (ויק"ר פל"ד סי' ט').  "השמחה שישמח…

מפי עצמו אמרן

מרן הרב אשר וייס

"קללות שבתורת כהנים בלשון רבים נאמרו ומשה מפי גבורה אמרן, קללות שבמשנה תורה בלשון יחיד נאמרו ומפי עצמו אמרן" (מגילה ל"א ע"ב).  הנה רבים נתקשו בביאור דברי הגמ' דלכאורה משמע מהם דתוכחה שבמשנה תורה אמר משה מעצמו ולא מפי הגבורה, והלא פרשה זו מחמשה חומשי תורה היא וכי אין כל הכתוב בה דברי אלקים חיים….

והשתחוית לפני ה'

מרן הרב אשר וייס

"ועתה נא הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה' והנחתו לפני ה' אלקיך והשתחוית לפני ה' אלקיך" (כ"ו י')  שמתי אל לבי שנחלקו גדולי הדורות בביאור ענין ההשתחויה בביכורים. באדרת אליהו לרבנו הגר"א כתב "והשתחוית, זה כלל כל היוצא מבית המקדש צריך השתחואה". ולמדנו מדבריו דבאמת אין זה דין מסוים בביכורים אלא גמר…