והלכת בדרכיו

מרן הרב אשר וייס

"אחרי ה' אלקיכם תלכו" (י"ג ה') "מאי דכתיב אחרי ה' אלקיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר כי ה" אלקיך אש אוכלה הוא אלא הלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים אף אתה הלבש ערומים מה הוא מבקר חולים אף אתה בקר חולים" (סוטה י"ד ע"א) "זה אלי…

היחיד והרבים

מרן הרב אשר וייס

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" (י"א, כ"ו).  כבר תמהו רבים וטובים על לשון התורה בפסוק זה, שפותח בלשון יחיד ראה, ומסיים בלשון רבים, אנכי נותן לפניכם.  וראיתי שיש מפרשים שרמז יש כאן למה שאמרו (קידושין מ' ע"ב) "לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא וכל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי זכה ועשה מצוה…