מסר מיוחד

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

מסר מיוחד

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

מסר מיוחד

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

מסר מיוחד

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

העמל והשעשוע – דברי חיזוק לרגל פתיחת ישיבת דרכי תורה

מרן הרב אשר וייס

 בבואנו לייסד ישיבה חדשה ולהניח את היסודות לבנין חדש של תורה ויראה עומדים אנו בהכנעה יתירה ותחושה של אחריות גדולה אופפת אותנו וכתפילת הש"צ בימים הנוראים אומרים אנו הנני העני ממעש נרעש ונפחד מכובד האחריות, ומבקשים אנו סייעתא דשמיא. אך לעת כזאת עלינו גם להתבונן ולהבין ישיבה מהי, מה מהותה ובמה שונה תלמוד תורה בישיבה…

שתהיו עמלים בתורה

מרן הרב אשר וייס

  "אם בחקותי תלכו" פרש"י: שתהיו עמלים בתורה. "אימתי היא חייכם, בזמן שאתם יגעים בה" (ירושלמי שביעית ב: פאה ג. שבת י"א. וכתובות נ"א.). ידענו שהתורה היא תמצית חיינו וממנה שואבים כולנו, הפרט והכלל, כח ועוז ותעצומות נפשנו, רוח אפינו היא תורתנו הקדושה והחביבה, הלא מקרא מלא דבר הכתוב "כי היא חייכם ואורך ימיכם". אך…

אלקים עשה את האדם ישר

מרן הרב אשר וייס

  "לא תונו איש את עמיתו" (כ"ה י"ז).  "הלא היא כתובה על ספר הישר" (יהושע י' י"ג).  תורתנו הקדושה "ספר הישר" היא ובעבודה זרה (כ"ה ע"א) נחלקו בגמ' איזה מחמשת הספרים קרוי ספר הישר, לר' יוחנן היינו ספר אברהם יצחק ויעקב שהוא ספר בראשית ולר' אלעזר משנה תורה שהוא ספר דברים דכתיב בה "ועשית הישר…

בצילו חמדתי וישבתי

מרן הרב אשר וייס

  "כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ד' אלוקיכם" [ויקרא כ"ה, נ"ה]. "עבדי הם – שטרי קודם עליהם ראשון" תורת כהנים" [כ"ה, פ"ה].  פסוק זה "עבדי הם", מובא במכילתא כטעם לרציעת עבד עברי שאינו חפץ לצאת לחירות בסוף שש שנים. וז"ל המכילתא: "ר"ש היה דורש מקרא זה כמין…

גבורי כח עושי דברו

מרן הרב אשר וייס

ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו (תהלים ק"ג כ').  הנה דרשו חז"ל פסוק זה על שומרי שביעית.  ועוד דרשו פסוק זה על בני ישראל כשהקדימו נעשה לנשמע כמבואר בשבת (פ"ח ע"א).  צא וראה מה שאמרו "ברכו ה' מלאכיו, א"ר ישמעאל בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצאה בת קול ואמרה להם בני…