וחי בהם

מרן הרב אשר וייס

"אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" (ויקרא י"ח ה') "ודע כי חיי האדם במצוות כפי הכנתו להם… כי הלשון יכלול מיני החיים כולם כפי הראוי לכל אחד ואחד" (רמב"ן שם).  כל ישראל נצטוו בצו החיים "וחי בהם, ולא שימות בהם" אך מה הם חיים אלה שנצטוינו בהם, וכי חיי אדם מישראל נשמת אלו' ממעל, הם…

בקרבתם לפני ה' וימותו

מרן הרב אשר וייס

"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו" (ט"ז א').  הנה נחלקו חז"ל (עירובין ס"ג ע"א) מפני מה נתחייבו נדב ואביהו מיתה, אם משום שהקריבו אש זרה לפני ה', אם מפני שהורו הלכה לפני רבם. אמנם מחלוקת זו לפי פשוטן של דברים, אך דרך נשגבה וסוד טמיר כתב בזה האור…