קול ה' בכח קול ה' בהדר

מרן הרב אשר וייס

  "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד" (א' א'). "הקול הולך ומגיע לאזניו וכל ישראל לא שומעין… משה שומע וכל ישראל לא שמעו   (רש"י שם). "מאהל מועד, מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל יכול מפני שהקול נמוך, ת"ל את הקול מהו הקול, הוא הקול המתפרש התהלים "קול ה' בכח קול…

אדם כי יקריב מכם קרבן

מרן הרב אשר וייס

   הנה כבר הארכנו במקום אחר במהות עבודת הקרבנות (עיין לעיל פתיחה לספר ויקרא), אך תורה זו, תורת הקרבנות ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, ודרכים רבות יש בה כפטיש יפוצץ סלע.  ידועים דברי הרמב"ן בפרשתנו, שהקרבנות, החטאת והאשם, כפרה הם למביאים, בהיות החטא מורכב ממחשבה דיבור ומעשה, כן יהיה גם כפרתו, ושלשת אלה חלקי…

פתיחה לספר ויקרא – תורת הקרבנות

מרן הרב אשר וייס

"הספר הזה הוא תורת הכהנים והלויים, יבאר בו עניני הקרבנות כולן ומשמרת המשכן. כי כאשר היה ספר אחד בענין הגלות והגאולה ממנו, והשלימו בענין אהל מועד וכבוד השם אשר מלא את המשכן, צוהו בקרבנות ובשמירת המשכן, שיהיו הקרבנות כפרה להם ולא יגרמו העונות לסלוק השכינה, וצוה בכהנים הנגשים אל ה' שיתקדשו, שהזהיר על טומאת מקדש…