את השירה הזאת

מרן הרב אשר וייס

    הנה כבר תמה האור החיים (במדבר כ"א י"ז), מה טעם לא שוררו ישראל על תכלית יעודם הנצחי על תורתו אשר נתן להם וחוקיו אשר הודיעם, הן תורתנו חזות הכל היא תכלית הבריאה ונצחיות קיומה. בודאי השלמה של כנסת ישראל בה תלויה ומדוע לא שוררו ישראל שירה אחר מתן תורה? אלא תורתינו עצמה שירה…

אשירה לד' כי גאה גאה

מרן הרב אשר וייס

   אז ישיר משה הה"ד (שם צג) נכון כסאך מאז א"ר ברכיה בשם ר' אבהו אע"פ שמעולם אתה לא נתיישב כסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה לכך נאמר נכון כסאך … ד"א אז ישיר משה הה"ד (משלי לא) פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה מיום שברא הקב"ה את העולם ועד שעמדו ישראל…